Tariff 2020: Kompetanse og oppgavedeling

Tariff 2020: Kompetanse og oppgavedeling
Foto: Siv Bjelland

Kompetanse og god oppgavedeling mellom yrkesgruppene er viktige elementer i Deltas tariffpolitikk.

Samfunnet står overfor store endringer som følge av endringer i befolkningssammensetning og ny teknologi. Tjenesteproduksjonen innenfor alle fagfelt er under kontinuerlig utvikling, og det stilles nye krav til de ansattes kunnskap og ferdigheter som yrkesutøvere. Det er viktig at det utvikles målrettede tiltak for dagens ansatte, slik at de settes i stand til å mestre nye arbeidsoppgaver og arbeidsmåter, og for å bidra til å sikre den kompetanse virksomhetene vil trenge i fremtiden.  Det blir stadig viktigere at ansatte gis muligheter for kompetanseutvikling, og tariffavtalene må bidra til at dette skjer.

I flere tariffavtaler er det avtalt at arbeidsgiver har et ansvar for å kartlegge og analysere kompetansebehovene i samarbeid med de tillitsvalgte. Videre skal arbeidsgiver iverksette kompetansehevende tiltak ut fra kartlagte behov. Kostnadene til kompetanseutvikling, inkludert etter- og videreutdanning som er i samsvar med virksomhetens behov er arbeidsgivers ansvar. 

Lov- og avtaleverk har også bestemmelser om utdanningspermisjon. Selv om arbeidsgiver har anledning til å gi utdanningspermisjon med lønn, er det varierende hvorvidt de ansatte tilbys dette. For mange vil det være vanskelig å gjennomføre etter- og videreutdanning uten lønn eller med bare delvis lønn,

En mulighet er å styrke retten til kompetanseutvikling i tariffavtalene, blant annet ved å sette av midler til dette i tariffoppgjøret. Dette kan bidra til at flere får mulighet til å øke sin kompetanse. 

Et annet virkemiddel for å stimulere til kompetanseutvikling, er å ha forutsigbare betalingsbestemmelser for gjennomført etterutdanning.

Viktige spørsmål

 • Bør det fremmes krav om endringer i tariffavtalens bestemmelser om kompetanseutvikling og utdanningspermisjon? Eventuelt hvilke?
   
 • Må retten til lønnsmessig uttelling i tariffavtalene styrkes hvis vi skal få flere til å ta etter- og videreutdanning?
   
 • Bør det i lønnsoppgjøret settes av midler til kompetanseutvikling i tariffoppgjøret?
 • Vil krav om lønnsmessig uttelling gjøre det vanskeligere å få gjennomslag for tariffrettigheter til etter-og videreutdanning? Hva er i så fall viktigst

Kompetanse oppsummert

 • Kompetansebehovet endres som følge av endringer i befolkningssammensetning og ny teknologi.
 • Ansatte må gis mulighet til kompetanseutvikling, og tariffavtalene må bidra til dette.
 • Arbeidsgiver har ansvar for å iverksette kompetansehevende tiltak, og dekke kostnadene ved dette når de er i tråd med arbeidsgivers behov. 
 • Mulighetene til å ta utdanningspermisjon med lønn bør styrkes.
 • Økt lønn for gjennomført kompetanseutvikling er et t virkemiddel for å stimulere flere til å ta etterutdanning.​​​​​​​