Tariff 2020: Arbeidstid

Den enkeltes arbeidstidsordning og turnus har stor betydning for helse, privatliv og for muligheten til å kunne utføre en god jobb.

Deltas tillitsvalgte og medlemmer opplever et stadig økende press på arbeidstiden. Ny teknologi fører til at grensen mellom arbeid og fritid blir stadig mer utvisket, og mange opplever større krav om «fleksible» løsninger som reduserer forutsigbarhet og muligheten for et sosialt liv.
  
I mange tariffområder er det fremdeles en stor andel ansatte i deltidsstillinger. Dette er spesielt utbredt i pleie- og omsorgssektoren og er et problem for likestilling og for kvalitet og kontinuitet i tjenestene. Vi mener arbeidet med å redusere antallet deltidsstillinger og å styrke retten til hel stilling må intensiveres.

Arbeid i helger

Delta er i sin arbeidstidspolitikk opptatt av at medlemmene har arbeidstidsordninger som ivaretar helse, velferd og sikkerhet, og som samtidig bidrar til å sikre kvalitet i arbeidet. Det er viktig at ordningene i tillegg stimulerer til å beholde og å rekruttere personell, samt at det er mulig å være i full stilling frem til aldersgrensen for pensjonering.

Arbeid i helger og høytider er nødvendig i mange turnusyrker. Samtidig kan dette være belastende for den enkeltes sosiale liv. Delta mener at helgearbeid for den enkelte skal begrenses til hver tredje helg. Vi ser samtidig at det kan være utfordrende for enkelte arbeidsgivere å sikre nok bemanning i helgene. Delta er åpen for å samarbeide om ulike løsninger for å få dette til. Mulige løsninger kan være bruk av bemanningsenheter og langvakter, samt hyppigere helgearbeid når det gir økt ubekvemstillegg og det er basert på frivillighet hos medlemmene.

Det er de siste årene foretatt flere endringer i arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven. Delta er kritisk til gjennomført og fremtidige forslag til endringer som går på bekostning av de ansattes medbestemmelse og vern, og som kan føre til økt risiko og belastning for arbeidstakerne. Forskning viser at mulighet for medbestemmelse er en av de mest forebyggende faktorene i et arbeidsmiljø. Delta mener at kollektive arbeidstidsordninger fremmer tillit og hindrer konflikter

Viktige spørsmål

  • Bør det fremmes krav om endringer i tariffavtalens bestemmelser om arbeidstid? Eventuelt hvilke?
  • Bør tariffavtalen endres for å styrke muligheten for hel stilling? Eventuelt hvordan?

Arbeidstid oppsummert

  • Arbeidstidsordningene er under press. 
  • Ny teknologi fører til at grensen mellom arbeid og fritid blir stadig mer utvisket.
  • Mange opplever krav om å godta arbeidstidsordninger som gir redusert forutsigbarhet og innskrenker muligheten for et sosialt liv.
  • Delta mener arbeidet med å styrke retten til heltidsstillinger må intensiveres. 
  • Delta er opptatt av at arbeidstidsordningene må ivareta helse, velferd og sikkerhet, og gjøre det mulig å stå i arbeid fram til pensjonsalder. 
  • Delta er kritisk til de foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven som går på bekostning av de ansattes medbestemmelse og vern.
  • Kollektive arbeidstidsordninger fremmer tillit og hindrer konflikter.
  • Helgearbeid bør begrenses til hver tredje helg – arbeid oftere enn dette forutsetter frivillighet og kompensasjon.