Konflikt og streik

Konflikt og streik

Streik er et lovlig virkemiddel for å presse fram en løsning av en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening.

Den vanligste formen for streik oppstår når det ikke blir enighet under tariffoppgjøret eller i mekling om en ny tariffavtale.

Streik i forbindelse med tariffoppgjør

Fredsplikt i tariffperioden

Når en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon og en arbeidstakerorganisasjon har blitt enige om en ny tariffavtale, inntreffer det som kalles fredsplikt. Dette betyr at i den tidsperioden tariffavtalen gjelder har vi ikke rett til å forsøke å tvinge frem endringer i tariffavtalen ved å ta i bruk kampmidler, som for eksempel streik.

Brudd i forhandlingene

I utgangspunktet ønsker arbeidstakerorganisasjonene å komme til enighet med arbeidsgiver i forhandlinger om en ny tariffavtale. Hvis partene under forhandlingene viser seg å stå langt fra hverandre kan den ene eller begge partene bryte bryter forhandlingene eller forkaste forhandlingsresultatet.

Når bruddet er et faktum må reglene i arbeidstvistloven, arbeidsmiljøloven og hovedavtalen følges. Disse lovene og avtalene regulerer prosedyrene før en streik kan iverksettes.

Riksmekleren varsles om bruddet. Innen to dager etter bruddet legger Riksmekleren vanligvis ned et midlertidig forbud mot arbeidsstans (streik) og innkaller partene til mekling.

Plassoppsigelse

Straks det blir brudd i forhandlingene sender arbeidstakeroganisasjonen plassoppsigelse til den aktuelle arbeidsgivermotparten. Plassoppsigelse er et kollektivt varsel til arbeidsgiverparten. Den gjelder samtlige forbundsmedlemmersom omfattes av den aktuelle tariffavtalen.

Plassfratredelse

Plassfratredelse skal meldes til hver enkelt arbeidsgiver av den lokale streikekomitéen fire dager før streik eventuelt skal iverksettes. Melding om plassfratredelse inneholder en liste med navnene på medlemmene som skal ut i streik dersom meklingen avsluttes uten at partene kommer til enighet. Medlemmer som omfattes blir orientert  av lokal tillitsvalgt før melding om plassfratredelse overleveres til arbeidsgiver

Mekling

Etter at et midlertidig forbud mot arbeidsstans er nedlagt sier arbeidstvistloven at meklingen må pågå i minst 10 dager før en av partene kan kreve den brutt. Deretter har meklingsmannen 4 dager til å avslutte meklingen. (Reglene er noe annerledes for det statlige tariffområdet.)

Dersom meklingsmannen ikke fremlegger et meklingsforslag, eller en eller begge parter forkaster forslaget, kan streiken iverksettes.

En streik vil som regel starte ved arbeidstidens begynnelse dagen etter meklingsavslutningen. Nøyaktig tidspunkt for streiken vil bli opplyst fra Delta.

Streik

Når streiken er iverksatt er det viktig å være klar over at det er forbundet som er i streik, selv om det er et begrenset antall medlemmer som faktisk streiker. De streikende står til forbundets disposisjon så lenge streiken varer.

Normalt avsluttes streiken ved at partene kommer til enighet, og det streikende forbundet vil dermed avblåse streiken. Hvis arbeidskonflikten setter liv, helse og personlig sikkerhet i fare for hele eller deler av befolkningen kan regjeringen gripe inn og fremme forslag om tvungen lønnsnemnd for Stortinget. Det er vanlig at en streik avsluttes straks regjeringen varsler at den vil fremme et slikt forslag.

  • Tillitsvalgt? Logg inn og les mer i Deltas streikehåndbok

Lockout

Arbeidsgiver har også rett til å bryte forhandlingene om ny tariffavtale. Arbeidsgivers virkemiddel lockout innebærer at arbeidsgiver stenger arbeidstakerne ute fra arbeidsplassen.

  • Tillitsvalgt? Logg inn og les mer i Deltas streikehåndbok

Politisk demonstrasjonsstreik

Politisk demonstrasjonsstreik er en kortvarig arbeidsnedleggelse for å markere misnøye med politiske vedtak. En politisk streik må ikke berøre forhold som direkte eller indirekte er regulert i en tariffavtale.

Det er Deltas hovedstyre som behandler og godkjenner politiske streiker som omfatter Deltas medlemmer. Det enkelte medlem står fritt til  selv å avgjøre om vedkommende ønsker å delta i aksjonen.

  • Tillitsvalgt? Logg inn og les mer i Deltas streikehåndbok
  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.modified.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}