Partene enige om å forlenge hovedavtalen i kirken

Deltas nestleder Trond Ellefsen er alt i alt tilfreds med den løsningen partene fikk til i årets hovedavtaleforhandlinger i KA-området.
Deltas nestleder Trond Ellefsen er alt i alt tilfreds med den løsningen partene fikk til i årets hovedavtaleforhandlinger i KA-området. Foto: CF Wesenberg

Partene er enige om å prolongere hovedavtalen for ansatte i kirken (KA-området), med tilleggsavtale for rettssubjektet Den norske kirke.

Forhandlingene ble gjennomført den 13. desember og 17. desember. Partene ble enige om å videreføre eksisterende hovedavtale for en periode på to år fra 01.01.2020 – 31.12.2021.

Avtalen løp opprinnelig ut 2019. Hovedavtalen prolongeres med dette i ytterligere to år uten endringer.

Tillitsvalgtes "bibel"

Hovedavtalen regulerer rettigheter og plikter for tillitsvalgte, og omtales gjerne som tillitsvalgtes «bibel».

Hovedavtalen inneholder fortsatt én del for fellesråd/menighetsråd og en egen tilleggsavtale for rettssubjektet Den norske kirke (som ble skilt ut fra Staten pr. 01.01.2017). Det har over tid blitt arbeidet med å integrere disse to delene sammen til én hovedavtale. Dette arbeidet har så langt vist seg å være komplisert og vi kom ikke i mål denne gangen. Arbeidet med er blitt vanskeliggjort ved at arbeidsgiversidens syn på hvordan tillitsvalgtordningene skal forstås, vil føre til en svekkelse av den lokale medbestemmelsen.

- Delta er likevel tilfreds med den løsningen vi har fått i disse forhandlingene, sier nestleder i Delta, Trond Ellefsen.

Veien videre

Partene er imidlertid rede til å reforhandle hovedavtalen i løpet av perioden og etter ett år hvis det skulle vise seg å bli nødvending. Bakgrunnen for denne enigheten er de endringsprosesser som er på gang i kirkelig sektor. I den forbindelse er det viktig, dersom det blir nødvendig, at partene følger opp endringsprosessene i hovedavtalesammenheng slik at vi sikrer oss at medbestemmelse blir ivaretatt i forbindelse med eventuelle omstillinger.

Klima og miljø – og IA

Partene ble også enige om å sette klima og miljø og et inkluderende arbeidsliv (IA) på dagsorden. I forhandlingsprotokollen er dette omtalt gjennom formuleringer om at klima og miljø vil være en del av partsarbeidet og medbestemmelsen. Videre at man legger vekt på et kunnskapsbasert samarbeid på arbeidsplassnivå for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø er viktig for de ansatte og viktig for å opprettholde og videreutvikle gode tjenester i kirkelig sektor.

Fristen for å godkjenne forhandlingsresultatet er satt til 20. desember kl 12.00.

Forhandlingene oppsummert

På bakgrunn av at avtalen prolongeres er partene enige om følgende:

  • At klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet etter hovedavtalen.
  • At et kunnskapsbasert samarbeid på arbeidsplassnivå for et mer inkluderende, helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø er viktig.
  • Et godt arbeidsmiljø har stor betydning for kvaliteten i tjenesten.
  • Partene har et felles mål om å redusere sykefravær og forebygge tidlig frafall fra arbeidslivet. Dette er viktig for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.
  • Et inkluderende arbeidsliv skal bidra til at den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og benyttes i aktivt arbeid.

Forhandlingsdelegasjonen til Delta har bestått av Kai Tangen og Simen Bjerke.