Hva er et tariffoppgjør?

Erik Kollerud, leder i forhandlingssammenslutning YS Kommune og forbundsleder i Delta, har ledet mange tarifforhandlinger for medlemmer i Delta.
Erik Kollerud, leder i forhandlingssammenslutning YS Kommune og forbundsleder i Delta, har ledet mange tarifforhandlinger for medlemmer i Delta. Foto: Martin Müller

Et tariffoppgjør er reforhandling av inngåtte tariffavtaler og overenskomster mellom arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner. Det kan også være forhandling om å inngå nye tariffavtaler og overenskomster.

Forberedelsene til tariffoppgjørene starter med interne prosesser lenge før partene møtes til forhandinger. Forhandlingene og eventuell mekling foregår etter regler i den aktuelle hovedavtalen og arbeidstvistloven.

Slik gjennomfører Delta tariffoppgjørene

Intern behandling av krav

Utarbeidelse av krav i forbindelse med tariffoppgjøret skjer gjennom en lang intern prosess i Delta. Prosessen skal sikre at kravene er godt forankret hos medlemmene.

Kravene er gjenstand for en bred behandling i Deltas organisasjon. Debatten om hvilke krav som skal fremmes starter i de lokale leddene, tas videre i nettverkssamlinger og en sentral tariffkonferanse før kravene endelig vedtas i hovedstyret.

Delta utarbeider i forbindelse med hovedtariffoppgjørene annet hvert år et eget debatthefte til bruk i alle ledd i organisasjonen. Den interne organisasjonsmessige behandlingen av krav starter tidlig høst og varer ofte helt fram til tariffoppgjøret starter om våren.

Forhandlinger mellom partene

For avtaleområdene KS, Stat og Oslo kommune starter forhandlingene om revisjon av tariffavtale før tariffavtalen utløper (hovedtariffoppgjør), eller innen fristen for gjennomføring (mellomoppgjør) av forhandlingene. Det er de sentrale parter som gjennomfører forhandlingene, dvs. den aktuelle arbeidsgiverforening og arbeidstakerorganisasjonene.

For en del områder avtales det forhandlinger på et tidspunkt etter at avtalen er utløpt. Da gjelder bestemmelsene i den gamle avtalen inntil ny avtale er inngått.

Forhandlingen starter med at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden utveksler krav, som regel i form av kravdokumenter. Forhandlingene kan strekke seg over flere dager og uker med utveksling av justerte krav og tilbud.

I hovedtariffoppgjørene sendes forslag til ny tariffavtale ut til uravstemning blant medlemmene i de store tariffområdene. I mindre tariffområder godkjenner Deltas hovedstyre den nye tariffavtalen uten forutgående uravstemning. I mellomoppgjørene er det Deltas hovedstyre som godkjenner både de store og de mindre oppgjørene.

Hvis både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden godkjenner forslaget er den reviderte tariffavtalen opprettet mellom partene.

Evt. mekling med bistand av Riksmekleren

Dersom forhandlingene ikke fører frem, eller forslaget til ny tariffavtale forkastes ved avstemning, går oppgjøret til mekling. Delta går da til kollektiv oppsigelse av arbeidsavtalene for våre medlemmer og Riksmekleren kaller partene inn til mekling.

Hvis partene blir enige i meklingen vil forslag til ny tariffavtale sendes ut til uravstemning blant medlemmene eller vedtas i hovedstyret.

Hvis meklingen ikke fører frem - konflikt

Blir man ikke enige under meklingen iverksetter Delta den kollektive plassoppsigelse, og vi er i streik. Det samme gjelder dersom meklingsforslaget forkastes etter uravstemning.

Arbeidsgivermotparten har også et eget kampmiddel som kalles lockout. Det innebærer at arbeidstakerne stenges ute fra arbeidsplassen og at de ikke får lønn.

En streik vil normalt vare fram til partene har kommet fram til et anbefalt forslag til ny tariffavtale, eller det tidspunkt regjeringen varsler forslag om tvungen lønnsnemnd. Avgjørelsen i lønnsnemnden er bindende for partene.

>> Hva skjer hvis det blir streik