ABC - ord og uttrykk i tariffoppgjøret

Lurer du på hva alle de vanskelige ordene i lønnsoppgjør eller tariffavtaler egentlig betyr? Delta gir deg svaret.

Brudd og plassoppsigelse

Dersom avstanden mellom arbeidstakernes krav og arbeidsgivers tilbud er for stor, blir det brudd i forhandlingene. Et forhandlingsbrudd medfører plassoppsigelse som er en oppsigelse av arbeidsavtalen. Det gjøres kollektivt av Delta på vegne av medlemmene. Riksmekleren varsles om plassoppsigelsen.

Disponibel realinntekt

Uttrykk for den mengde varer og tjenester en lønnsmottager kan kjøpe for sin lønn og beskriver den inntekt man har igjen når skatt og prisstigning er trukket fra.

Frontfagsmodellen:

Konkurranseutsatt industri defineres som frontfaget. Det er enighet om at industrien forhandler først og fastlegger rammene i tariffoppgjørene. Den økonomiske rammen fra frontfaget danner en mer eller mindre fast ramme for hva som kan oppnås i forhandlingene i de øvrige tariffområdene.

Hovedtariffavtalen/overenskomster:

Disse avtalene regulerer lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte.

Hovedtariffoppgjør:

I hovedtariffoppgjørene kan det forhandles om hele tariffavtalen - som f.eks. lønn, arbeidstid og pensjon.

Generelt tillegg

Det generelle tillegget er et lønnstillegg som gis til alle. Det kan gis som kronetillegg eller prosenttillegg, eller en kombinasjon av disse.

Glidning

Glidning, eller lønnsglidning er forskjellen mellom den lønnsveksten som er avtalt i et lønnsoppgjør og den som faktisk blir realisert (målt i ettertid). Faktorer som påvirker lønnsglidningen er: Lønnstillegg som gis utenom de sentrale tarifforhandlingene, endring i alderssammensetning /ansiennitet, avgang, nyansettelser, organisasjonsmessige endringer.

Indeksregulering

Indeksregulering er en avtale om automatisk regulering av lønn på grunnlag av for eksempel prisstigning, vanligvis ut fra et ønske om å opprettholde kjøpekraften.

Kjøpekraft

Kjøpekraft er disponibel realinntekt, samt mottatte trygdeytelser (for eksempel barnetrygd). Påvirkes av bruttolønnens størrelse, skattetrekk, rente, kommunale og statlige avgifter og priser på varer og tjenester.

Konflikt/streik og lockout

Dersom partene ikke blir enige i mekling blir det konflikt/streik. Arbeidstakerne lagger da ned arbeidet. Retten til å streike er en grunnleggende rett de ansatte har.

Arbeidsgiver kan igjen stenge arbeidstakerne ute fra arbeidsplassen. Det kalles lockout.

Noen ganger ender en konflikt med at Riksmekleren innkaller til ny mekling når det er grunnlag for det. Fører meklingen fram, avsluttes konflikten.

Lønnsansiennitet

Lønnsansiennitet er et utrykk for hvor lenge man har rett til å få godskrevet praksis innen et yrke. Lønnsansiennitet er ikke det samme som bedrifts eller tjenesteansiennitet og beholdes normalt ved skifte av arbeidsgiver. Mange tariffavtaler gir rett til høyere lønn som følge av lønnsansiennitet.

Lønnsmasse:

Lønnsmassen er summen av arbeidstakernes årslønn.

Mellomoppgjør

Mellomoppgjør er forhandlinger i det andre avtaleåret i en toårig tariffperiode. Da forhandler partene normalt kun om lønn, og ikke om andre bestemmelser i tariffavtalene.

Mekling

Før arbeidskamp lovlig kan iverksettes blir det normalt gjort forsøk på å mekle i tvisten. Ved forhandlingsbrudd vil mekleren kalle inn partene til mekling. Mekleren legger fram et meklingsforslag når det anses sannsynlig at det vil danne grunnlag for løsning av tvisten. Dette kalles også for meklerens skisse. En arbeidskamp/streik skal ikke starte før mekling er forsøkt. Det er grunnregelen i både arbeidstvistloven og tjenestetvistloven.

Overenskomster/hovedtariffavtalen

Disse avtalene regulerer lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte.

Overheng

Overheng forteller hvor mye lønnsvekst du vil få i år som følge av lønnstilleggene året før uten at du får ytterligere lønnstillegg dette året. Overhenget utgjør forskjellen mellom lønnsnivået ved utgangen av året og gjennomsnittslønnen for hele året. Er lønnstillegg gitt sent på året, blir overhenget høyt.

Plassoppsigelse og brudd

Dersom avstanden mellom arbeidstakernes krav og arbeidsgivers tilbud er for stor, blir det brudd i forhandlingene. Et forhandlingsbrudd medfører plassoppsigelse som er en oppsigelse av arbeidsavtalen. Det gjøres kollektivt av Delta på vegne av medlemmene. Riksmekleren varsles om plassoppsigelsen.

Protokoll

Protokoll er et dokument som gjengir utfallet av forhandlinger. Skal underskrives av alle parter.

Reallønnsvekst

Reallønnsvekst er nominell lønnsvekst, minus prisstigningen.

Tariffavtale:

Tariffavtale er en avtale mellom fagforening og arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om lønns- og/eller arbeidsvilkår.

Tariffperiode

Tariffperiode er den tiden det er avtalt at en tariffavtale skal gjelde for.

Uravstemning

Uravstemming er avstemning over for eksempel tarifforslag blant alle medlemmene i en fagforening, hvor hvert medlem kan stemme ja eller nei til forslaget som er forhandlet frem.