Lønns- og arbeidsvilkår

Deltas medlemmer skaper norsk velferd. Vi arbeider for et bedre velferdssamfunn og for høy kvalitet på velferdstjenestene.

Ansatte er den viktigste ressusen i produksjonen av velferdstjenester.

For å utvikle tjenestene og levere best mulig tjenester til innbyggerne er det helt avgjørende at ansatte innenfor offentlig tjenesteyting sikres gode lønns- og arbeidsvilkår, medbestemmelse på arbeidsplassen og faglig utvikling.

Atttraktive arbeidsplasser inenfor offentlig tjenesteyting

Når Delta fremmer krav om bedrede lønns- og arbeidsvilkår er det fordi at offentlige arbeidsplasser skal være attraktive og tiltrekke seg den beste arbeidskraften. 

  • Individuelle og kollektive behov
  • Kompetanse skal lønne seg
  • Ja til fleksible arbeidstidordninger - men det skal være frivillig, avtalt mellom partene og det skal lønne seg.

Lovverket om lønns- og arbeidsvilkår

Forhandlinger mellom arbeidstakere og arbeidsgivere