Slik arbeider Delta med eldrereformen "Leve hele livet"

Slik arbeider Delta med eldrereformen "Leve hele livet"

Her kan du lese om eldrereformen "Leve hele livet" og hvordan Delta jobber for å synliggjøre våre medlemmers kompetanse og hvordan ulike yrkesgrupper kan bidra til en bedre eldreomsorg.

Et nytt idéhefte er et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å synliggjøre ulike yrkesgruppers kompetanse:

Eldrereformen "Leve hele livet"

Helse- og omsorgsdepartemententet la fram stortingsmeldingen "Leve hele livet" 4. mai 2018. Reformperioden vil starte i 1. januar 2019 og vare frem til 2023 med ulike faser for planlegging, gjennomføring og evaluering.

Eldrereformen skal gi eldre økt innflytelse over egen alderdom og gi mer liv og livsglede til livet. En riktig oppgavedeling mellom yrkesgrupper er helt avgjørende for å kunne utnytte kompetansen smart til beste for både eldre selv og for samfunnet. 

Eldrereformen er lagt opp rundt det som er viktigst i livet: fellesskap, aktivitet, god mat og helsehjelp. Reformen bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungere i praksis.  

Delta og Deltas yrkesorganisasjoner har spilt inn en rekke forslag i planleggingen av reformen, og vil også delta i i stortingets åpne høring 1. oktober 2018. 

Har du innspill til høringen? Ta kontakt med spesialrådgiver i Delta, Else-Marie Brodshaug, e-post emb@delta.no

Slik jobber Delta med oppfølging av eldrereformen

Deltas medlemmer og tillitsvalgte erfarer ofte at mange ledere i kommunene trenger en påminnelse om hvor viktig det er å bruke rett kompetanse på rett plass.

Som et ledd i å synliggjøre ulike yrkesgruppers kompetanse i eldreomsorgen og hvordan denne kan kompetansen kan brukes smartere enn i dag har Delta laget et idéhefte.

Tillitsvalgtes rolle

Heftet er sendt til alle hovedtillitsvalgte i kommunene. Det vil være nyttig ved diskusjoner om bemanning, funksjons- og oppgavefordeling i eldreomsorgen. Mange steder er det behov for nytenkning knyttet til bemanning. Vi bør ta utgangspunkt i brukernes behov og bekjempe fastlåste oppfatninger om funksjons- og rollefordeling.

Lik og del

Del gjerne heftet og aktuelle artikler på delta.no til arbeidsgivere og politikere som har ansvaret for reformen i kommunen. Det er også laget eget materiell til deling på sosiale medier.