Kvalitet og kompetanse

Delta vil bidra til bedre kvalitet på offentlig tjenester. Våre medlemmer har god kunnskap om offentlige tjenester fordi de har sin arbeidsplass i offentlig tjenesteyting.

Kampen om den kompetente arbeidskraften og hvordan vi kan bruke ansattes kompetanse mest mulig hensiktsmessig er vitkige utfordringer for fremtiden.

 

Kompetanse gir kvalitet

Derfor er det også viktig å få fram sammenhengen mellom kvalitet på tjenestene og kompetansen hos de ansatte. Ansatte er den viktigste ressursen i offentlig tjenesteyting. Investering i kompetanse er å investere i framtidens kvalitet på tjenestene. 

Like viktig er det å å ta i bruk den kompetansen som allerede finnes hos mange yrkesgrupper.  En god og hensiktsmessig oppgavedeling mellom yrkesgrupper vil bidra til bedre kvalitet, redusert ressursbruk, økt fokus på kjerneoppgaver og økt motivasjon blant ansatte.