Den norske modellen

Delta mener at den norske modellen er en bærebjelke i velferdssamfunnet. 

Når vi i samfunnsliv, arbeidsliv og politikk snakker om den norske eller den nordiske modellen så dreier det seg om trekk ved økonomi, arbeidslivsorganisering og politisk system som kjennetegner de nordiske landene.

Sentrale elementer er en omfattende velferdsstat, høy yrkesdeltakelse, et velorganisert arbeidsliv med et godt fungerende trepartssamarbeid mellom myndigheter og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og jevn fordeling av inntekt. Konkret snakker vi også om: 

  • Trepartssamarbeid mellom myndighetene, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene sentralt og i virksomhetene
  • Det sentrale partssamarbeidet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene
  • Det virksomhetsbaserte partssamarbeidet i kombinasjon med det direkte samarbeidet mellom arbeidstakere og ledere

Les mer om den norske modellen:

Trepartssamarbeidet på sentralt nivå

 Partene i arbeidslivet og myndighetene har en rekke råd og utvalg:

Partssamarbeid på virksomhetsnivå

Partsarbeid innenfor utdanning og kompetanse

Innen utdanning og kompetanse er det en rekke partssammensatte råd og utvalg både nasjonalt og på fylkesnivå. Det er faglige råd på hvert programområde innen fagopplæringen.