Korona: Spørsmål og svar om karantene og sykdom

Korona: Spørsmål og svar om karantene og sykdom
Foto: Colourbox

Hvilke rettigheter har jeg hvis jeg skal i karantene? Hva gjelder for meg som bor i utlandet, men jobber i Norge?

Det er mange spørsmål knyttet til karantene, sykepenger og reiser i den spesielle situasjonen vi er nå. Denne artikkelen svarer på en del av dem, og ble sist oppdatert 6. april kl 11.01.

Se også spørsmål og svar om:

Svar på ofte stilte spørsmål om karantene og korona

 1. Du skal isoleres dersom du har fått påvist korona eller er i smittekarantene og utvikler symptomer. Mer informasjon om isolasjon finner du her på helsenorge.no.

  Du har rett til sykemelding under isolasjonen. 

 2. Du skal i smittekarantene hvis du har vært tilstrekkelig nærme en smittet de siste 48 timene før vedkommende fikk symptomer. Du skal i ventekarantene hvis du er i samme husstand som en i smittekarantene. Mer informasjon om smittekarantene og ventekarantene finner du her:

   

  Du kan ha rett til sykemelding selv om du er frisk under karantenen. Dette avhenger av om arbeid kan gjøres hjemmefra eller ikke. Hvis det er mulig å utføre arbeidet hjemme under karantenen, bør arbeidsgiver og arbeidstaker søke en praktisk løsning for begge parter slik at sykemelding unngås. Hvis det ikke er mulig å utføre arbeidet hjemme, så har du trolig rett til sykemelding.

  Hvis barnet ditt er i karantene, men ikke du, kan du bruke omsorgsdager. For mer informasjon om antall dager per år, viser vi til eget spørsmål/svar. 


 3. Dersom du skal i karantene på grunn av utenlandsreise må det vurderes konkret om du har rett til sykepenger. Reisen må være i tråd med myndighetenes reiseråd på utreisetidspunktet. Hvis du reiser ut i strid med reiserådene, kan du ikke påregne sykepenger ved karantene etter hjemkomst. Hvis rådene endrer seg mens du er utenlands, kan det stille seg annerledes. 

  For tiden er grensen i praksis stengt, og du kan ikke belage deg på sykepenger etter en utenlandsreise. 

  Du bør avklare med arbeidsgiveren din FØR utenlandsreisen hvordan det skal løses når du kommer tilbake i en eventuell karantene under denne pandemien:

  • Hvis avklaringer er gjort med arbeidsgiver før avreise, vil disse føringene styre hvordan en eventuell karantene løses. 
  • Hvis avklaringer ikke er gjort med arbeidsgiver og du ikke har rett til sykepenger, må du straks ta kontakt med arbeidsgiver for å se hvordan arbeidsgiver kan være villig til å løse dette. Du må påregne å bruke resterende ferie eller avspasering, og attpåtil ta ulønnet permisjon.

   

  Fra 1. april 2021 må innreisende til Norge (også norske borgere) fremvise attest på negativ koronatest tatt 24 timer før ankomst. De som kan fremvise negativ test ved ankomst, er likevel omfattet av plikten til å gjennomføre innreisekarantene. For mange betyr det at de må være på karantenehotell på første ankomststed i hele karanteneperioden. Det gjelder blant annet alle som har vært på en unødvendig reise. Alle fritidsreiser anses som unødvendige med mindre de er begrunnet i sterke velferdshensyn. Dersom det foreligger negativ test, tatt minst 7 døgn etter ankomst, opphører plikten til innreisekarantene. 

 4. Etter råd fra helsemyndighetene har regjeringen besluttet å innføre svært strenge regler for hvem som får reise inn i landet. I praksis er grensen stengt for alle som ikke er bosatt i Norge, og selv de som er bosatt her skal i utgangspunktet i karantene på karantenehotell.

  Det gjøres unntak for:

  • Personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner
  • Personer som driver med vare- og persontransport
  • Helsepersonell fra Sverige og Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste
  • Personer som skal gjennomføre fastsatt samvær med barn
  • Og personer som ellers har helt spesielle grunner for å komme til Norge.

  Hvis du tilhører en av gruppene det gjøres unntak for, må du som hovedregel teste deg ved grensen. Det tilbys som regel hurtigtest ved alle grensepasseringer. Du må i utgangspunktet vente på teststasjonen til prøveresultatet foreligger. De som forlater testområdet i strid med bestemmelsen, kan straffes med bøter.

  Dersom du jobber i Norge og har innreiseforbud, kan du søke om kompensasjon for tapt inntekt. 

  Kompensasjonsordningen innebærer at berørte arbeidstakere kompenseres for perioden etter 29. januar. Regjeringen foreslår at de berørte arbeidstakerne får en kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget opp til 6G. Det gir om lag samme kompensasjon som arbeidstakerne ville fått dersom de var permitterte. Arbeidsgiver får ansvar for å forskuttere kompensasjonen og får deretter refundert beløpet gjennom Nav.

  Den nye kompensasjonsordningen vil gjelde for arbeidstakere med jobb i Norge, men bosatt i EØS-området som er rammet av de stengte grensene. Ordningen skal gjelde fra 29. januar da innreiseforbudet ble innført, og varer så lenge innreiseforbudet for arbeidstakere gjelder. 

Svar på ofte stilte spørsmål om sykdom

 1. Du kan benytte egenmelding i tre dager ved symptomer på koronasmitte. Dersom det ikke er avtalt å gi utvidet rett til egenmelding, kan arbeidsgiver kreve legeerklæring fra fjerde dag. For å benytte seg av egenmeldingsordningen må arbeidstaker ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst to måneder.

  Frilansere og selvstendig næringsdrivende må også ha sykmelding fra lege for å ha rett til sykepenger fra fjerde dag i folketrygden. Retten til sykepenger fra fjerde dag for selvstendige næringsdrivende og frilansere gjelder fortsatt bare for sykefravær som skyldes koronapandemien. 

 2. Dersom du må være borte fra arbeidet på grunn av koronasmitte eller mistanke om koronasmitte, har du rett til sykepenger. Er du i karantene på grunn av mistanke om koronasmitte, og du ikke kan utføre arbeidet ditt som en følge av karantene, har du rett til sykepenger. 

  Du kan nektes sykepenger hvis du bevisst bryter myndighetenes reiseråd og må i karantene når du kommer tilbake til Norge. Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for om du kan bli nektet sykepenger. 

  For mer utfyllende informasjon, viser vi til egne spørsmål og svar om hva rettighetene er ved ulike varianter av karantene: smittekarantene, ventekarantene, reisekarantene. 

 3. Alle pasienter som trenger sykemelding blir nå oppfordret til å kontakte legen på telefon – uavhengig av hva det gjelder. Legen vurderer deretter om det er nødvendig med personlig oppmøte.
  Under pandemien godtar NAV sykmeldinger uten personlig fremmøte, uavhengig av pasientens diagnose. Det samme gjelder andre typer legeerklæringer. Legen vurderer om det er faglig forsvarlig å skrive sykmelding eller legeerklæring uten personlig frammøte. Les mer på NAVs sider: 

  Les mer på NAVs sider

 4. Dersom det foreligger en gyldig sykemelding har arbeidsgiver plikt til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden er de første 16 dagene du er syk. Dersom du er sykemeldt på grunn av koronasmitte har NAV nå laget en løsning der arbeidsgiveren får igjen penger fra dag 4 fra NAV. Arbeidsgiver må fortsatt betale de 16 dagene, så får de senere refusjon for de 4 første dagene.

  Merk at sykepenger fra arbeidsgiveren bare ytes for dager som det skulle vært utbetalt lønn for. 

 5. Reglene for omsorgspenger har endret seg flere ganger på grunn av koronasituasjonen. I 2021 gjelder foreløpig dette:

  •    Alle foreldre har 20 omsorgsdager hver fra 1. januar Forutsetningen er at familien har ett eller to barn som ikke har fylt 12 år i løpet av kalenderåret. Hvis familien har tre barn eller flere som ikke har nådd aldersgrensen, økes antall dager til 30.
  •    Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser må du selv dekke totalt 10 dager før du kan få utbetaling fra NAV.
  •    Dersom det kommer lokale utbrudd og stengninger etter at kvoten er brukt opp, får foreldre flere omsorgsdager. 
  •    Dersom kvoten er brukt opp må du be skolen eller barnehagen om å bekrefte at skolen/trinnet/klassen/barnehagen er stengt, eller at barnet er satt i karantene. Dette må gjøres skriftlig, og bør komme fra rektor eller barnehagen per e-post. Denne bekreftelsen skal foreldrene levere til arbeidsgiver. Deretter forskutterer arbeidsgiver pengene og krever refusjon av folketrygden.  

  Retten til omsorgspenger gjelder ikke de som har en ektefelle eller partner som ikke er yrkesaktiv.  

  For mer informasjon, se NAV sine nettsider.

 6. Omsorgsdager kan bare brukes av medisinske grunner. Det er i disse dager en lav terskel for at barn med symptomer på luftveisinfeksjon bes om å være hjemme. De skal holdes hjemme til et døgn etter symptomfrihet. 

  Retten til omsorgspenger gjelder ikke de som har en ektefelle eller partner som ikke er yrkesaktiv. 

 7. I utgangspunktet har du arbeidsplikt som før. Dersom du er i en risikogruppe, og i åpenbar fare for å bli livstruende syk, så kan du ikke pålegges å utsette deg for denne risikoen. Det er naturlig å ha dialog med arbeidsgiver for å finne løsninger på dette. 

  Du bør informere arbeidsgiver dersom du har mistanke om at du er eksponert for smitte. 

  Hver konkret sak må vurderes for seg med utgangspunkt i hvor farlig sykdommen er for deg og dem du omgås i ditt arbeidsmiljø, og hvor stor risikoen for smitte faktisk er. Arbeidsgiver er ansvarlig for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det bør tas opp hvordan smitte kan forhindres med bruk av smittevernutstyr.

 8. Arbeidsstedet ditt er regulert i arbeidsavtalen. Hvis det er oppgitt en spesifikk lokasjon der, så er også dette i utgangspunktet arbeidsstedet under pandemien. Det er opp til arbeidsgiver å ta stilling til om det skal pålegges eller legges til rette for arbeid hjemmefra, dersom du ikke har dette nedfelt i kontrakt eller administrative retningslinjer.

  Hvis du ønsker å jobbe hjemmefra, kan du ta det opp med din arbeidsgiver og vise til hvorfor dette er et behov (eks. risikogruppe, økt smitte, reise med kollektivtransport, parkeringsmuligheter). 
  Arbeidsgiver må da forsøke å finne løsninger som tar høyde for ditt saklige behov. Hvis arbeidet over tid skal skje hjemmefra, bør det vurderes avtale om hjemmekontor. 

  Dersom det i din kommune eller nasjonalt innføres påbud om bruk av hjemmekontor for arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele/deler av arbeidsuken, må arbeidsgiver innføre retningslinjer som sikrer ivaretakelse av påbudet.   

 9. Det er i utgangspunktet ikke noen særskilte rettigheter for dem som bor sammen med de som er særlig sårbare. Vi anbefaler at du tar kontakt med fastlegen for å få råd ut ifra deres konkrete situasjon og deretter arbeidsgiver. Arbeidsgiveren din bør legge til rette for arbeid hjemmefra eller andre former for beskyttende tiltak hvis det er mulig.

Svar på ofte stilte spørsmål om helseberedskapsloven, smittevernloven, koronaloven og endringer i sosiale rettigheter for andre grupper enn arbeidstakere

 1. Helseberedskapsloven ble vedtatt anvendelig av regjeringen 6. mars 2020. Loven er en fullmaktslov som gir helsemyndighetene anledning til å treffe ulike bindende vedtak, også i forhold til helsepersonell. Vilkåret er at det foreligger kritiske situasjoner med hensyn til liv og helse som vedtak etter loven vil kunne håndtere.  

  Vedtaksmyndigheten er delegert til Helsedirektoratet som etter meldinger eller forespørsler fra de enkelte virksomheter kan treffe slike nødvendige vedtak. Det foreligger ikke fullmakter etter loven som gir myndighet til at den enkelte virksomhet selv kan fatte vedtak etter loven. 

  Smittevernloven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer (herunder koronaviruset) og gir grunnlag for at det treffes ulike tiltak for å forebygge eller motvirke at sykdommen blir overført. Deler av ansvar for tiltak ligger hos den enkelte kommune, mens de mer inngripende tiltakene ligger til Kongen/regjeringen gjennom forskrifter. Slike forskrifter kan på nærmere vilkår også fravike annen lovgivning. Ansvar hos den enkelte kommune har ført til ulike regulering og enkelte steder med svært inngripende tiltak. Det har også ført til at bevegelse av arbeidskraft er blitt vanskeligere. Enkelte tiltak er av en slik art at det er usikkert om kommunen har myndighet til å gi dem. Vi anbefaler at du kontakt med Delta Direkte hvis kommunale vedtak har gjort det vanskelig for deg å utføre arbeidet ditt.  

  Det ble vedtatt en egen koronalov (21. mars 2020). Loven i seg selv medførte ingen endringer, men den åpnet for å lage midlertidige forskrifter hvis det var nødvendig for å bekjempe koronaviruset. Loven ble opphevet 27. mai 2020.

 2. Lærlinger:
  Lærlinger som permitteres eller mister læreplassen sin til og med 30. juni 2021 vil få dagpenger hvis vilkårene for ytelsen er oppfylt. De som er innvilget dagpenger kan motta dagpenger i 52 uker, men ikke lenger enn ut året. Videre er kompensasjonsordningen for lærlinger forlenget frem til 31. mars 2021. 

  Selvstendig næringsdrivende og frilansere: 
  Normalt får selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 17. For sykefravær som skyldes korona, får du sykepenger fra dag 4.

  Du må ha sykmelding fra lege fra den fjerde dagen du enten er syk, mistenkt smittet eller i pålagt karantene. Du vil fortsatt ha rett til sykepenger fra fjerde dag når sykefraværet skyldes koronasmitte.

  Les mer om det her. 

  Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser må du selv dekke de 10 første dagene før du kan få omsorgspenger (hjemme med sykt barn).

  Det er også åpnet for akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten behovsprøving.
  Se her for mer informasjon om rettigheter.

  Arbeidsavklaringspenger:

  Som følge av de midlertidige reglene som er vedtatt i forbindelse med koronasituasjonen vil stønadsperioden for AAP forlenges for følgende grupper:

  • deg som mottar AAP og er under avklaring mot arbeid eller uføretrygd – det gjelder både deg som mottar AAP i den ordinære stønadsperioden på tre år (fire år om du fikk innvilget AAP før 2018) og deg som mottar AAP etter unntaksreglene for forlengelse
  • deg som er student og mottar AAP fordi du har avbrutt studiene på grunn av sykdom 
  • deg som mottar AAP under etablering av egen virksomhet
  • deg som mottar AAP under arbeidsutprøving/opptrapping til full jobb
  • deg som mottar AAP under behandling av søknad om uføretrygd

  Hvis du mottar arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker og vil nå din maksimale stønadsperiode 1. mars 2021 eller senere, vil du automatisk få forlenget stønadsperioden din med arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker til og med 30. juni 2021. 

  Hvis den maksimale stønadsperioden din ble nådd etter 31. oktober 2020 slik at perioden din med arbeidsavklaringspenger ble avsluttet, vil du kunne søke om å få forlenget stønadsperioden fra 1. mars 2021 frem til og med 30. juni 2021. Du må sende søknaden til NAV senest 1. april 2021. 

  Hvis du søker om forlengelse etter 1. april 2021 vil du få AAP tidligst fra den datoen du sendte inn søknaden (søknadstidspunktet). 

  Les mer her.

Kontakt Deltas tillitsvalgt på din arbeidsplass

Se hvem som er tillitsvalgt på din arbeidsplass (krever innlogging)

Hvis du ikke har tillitsvalgt, kan kontakte Delta Direkte, alle hverdager kl. 08-20.

> Tlf 02125
> E-post direkte@delta.no
> Chat

Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar

{{article.displayName}}