Korona: Spørsmål og svar om sykdom, karantene og reiser

Får jeg lønn dersom arbeidsgiver pålegger meg karantene? Har jeg rett til å bruke egenmelding? Jeg er redd for å bli smittet. Kan jeg selv velge å jobbe hjemmefra? Skoler og barnehager er stengt. Har jeg rett til omsorgspenger?

Det er mange spørsmål knyttet til karantene, sykepenger og reiser i den spesielle situasjonen vi er nå. Denne artikkelen svarer på en del av dem, og ble sist oppdatert 28. mai kl. 14.30.

Se også spørsmål og svar om:

Svar på ofte stilte spørsmål om sykdom, karantene og reiser

 1. Ja, om arbeidsgiver bestemmer at du skal holde deg borte fra arbeidsplassen i to uker, vil arbeidsgiver ha plikt til å betale lønn i denne perioden. Dersom arbeidet kan tilrettelegges slik at du kan jobbe hjemmefra, så har du plikt til å gjøre dette.

  Dersom arbeidet ikke kan utføres hjemmefra så har du likevel krav på lønn dersom det kun er arbeidsgivers frykt for smittefare, og ikke en medisinfaglig vurdering, som ligger til grunn for pålegget om karantene.

 2. Dersom myndighetene har pålagt deg hjemmekarantene, vil du være forpliktet til å overholde denne inntil du har tilbrakt den pålagte perioden i hjemmekarantene. Et brudd på hjemmekarantenen er straffbart etter smittevernloven, og arbeidsgiver kan derfor ikke pålegge deg å jobbe i denne tidsperioden, med mindre du er frisk og i stand til å jobbe hjemmefra. 

  Er du blitt testet og har fått påvist koronasmitte, får du sykemelding hos lege. 

  Du har også rett til å få en sykemelding hvis legen antar at du er smittet.

   


   

 3. Det sentrale pålegget om karantene etter utenlandsreise har vært kjent siden mars. Dersom du, i strid med dette pålegget og uten avklaring med arbeidsgiver, likevel velger å reise utenlands, kan arbeidsgiver være mindre villig til å finne andre gode løsninger med deg.
  Du har heller ikke rett til sykepenger fordi du har valgt å bryte myndighetenes klare oppfordring om å unnlate utenlandsreise. Det er denne reisen som utløser behovet for karantene ved hjemkomst. Dersom du vurderer å reise utenlands, er vårt råd at du søker dialog med arbeidsgiver før utenlandsreisen. Da kan du få avklart om du kan jobbe hjemmefra under karantenen, eller om du gis anledning til å avvikle ferie i karantenen. 

 4. Du kan ha rett til sykemelding dersom du som følge av reise utenfor kommunen er pålagt å være i karantene. Dersom kommunens vedtak er lovlig etter smittevernloven og kommunelegen har bestemt karantene ved tilbakekomst, kan det gi rett til sykepenger. Dersom du likevel, i strid med pålegget og uten avklaring med enten kommunen eller arbeidsgiver, velger å reise ut av kommunen, kan arbeidsgiver være mindre villig til å finne andre gode løsninger med deg. Arbeidsgiver kan attpåtil vurdere å bestride din rett til å være borte fra jobb med sykepenger. Vårt råd er at du enten søker kommunen om dispensasjon fra reiseforbudet eller søker dialog med din arbeidsgiver før du drar ut av kommunen.

 5. For å dempe på arbeidspresset hos helsetjenesten bestemte regjeringen å utvide retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere til 16 dager. Disse reglene hadde virkning fra 16. mars. Dette opphører fra 1. juni og du kan ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet, selv om det er covid-19-relatert fravær. I slike tilfeller må du få sykemelding fra lege.

  Arbeidsgiver kan fortsatt velge å gi rett til å bruke egenmelding de første 16 dagene, men fra 1. juni er de ikke lenger pålagt å godta dette. Dersom det ikke er avtalt å gi utvidet rett til egenmelding, kan arbeidsgiver fra 1. juni kreve legeerklæring fra fjerde dag. For å benytte seg av egenmeldingsordningen må arbeidstaker ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst to måneder for å kunne bruke egenmelding.

  Endringene gjelder også frilansere og selvstendig næringsdrivende. Fra 1. juni må disse ha sykmelding fra lege for å ha rett til sykepenger fra fjerde dag i folketrygden. Retten til sykepenger fra fjerde dag for selvstendige næringsdrivende og frilansere gjelder fortsatt bare for sykefravær som skyldes covid-19-pandemien.

 6. Alle pasienter som trenger sykemelding blir nå oppfordret til å kontakte legen på telefon – uavhengig av hva det gjelder. Legen vurderer deretter om det er nødvendig med personlig oppmøte.
  Under korona-pandemien godtar NAV sykmeldinger uten personlig fremmøte, uavhengig av pasientens diagnose. Det samme gjelder andre typer legeerklæringer. Legen vurderer om det er faglig forsvarlig å skrive sykmelding eller legeerklæring uten personlig frammøte. Les mer på NAVs sider:.

  Les mer på NAV sine nettsider her og her

 7. Dersom det foreligger en gyldig sykemelding har arbeidsgiver plikt til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Denne er nylig endret fra 16 til 3 dager ved sykemelding på grunn av korona. Merk at sykepenger fra arbeidsgiveren bare ytes for dager som det skulle vært utbetalt lønn for.  

 8. NAV har lagt til grunn at hvis en person isoleres på reise i innenfor EØS-området med mistanke om smitte av koronavirus, kan personen ha rett til sykepenger. Blir du syk i land utenfor Europa, har du ikke rett til sykepenger.

  Retten til sykepenger avhenger av at vedkommende har tatt kontakt med lege og at legen har vurdert det som sannsynlig at symptomene som er oppgitt kan være koronavirus.

 9. Utenriksdepartementet fraråder for øvrig reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Arbeidsgivere kan i kraft av arbeidsgivers styringsrett nekte ansatte å reise utenlands dersom det vurderes som saklig. Dette skyldes Folkehelseinstituttets pålegg om at alle som ankommer Norge fra utlandet ilegges 10 dagers hjemmekarantene. Det saklige behovet må være at arbeidskraften behøves på arbeidsstedet eller at det ikke er mulig å tilrettelegge med ferie, hjemmekontor, avspasering eller ulønnet permisjon i den etterfølgende karanteneperioden. Dersom arbeidstaker på tross av dette reiser, vil det kunne være brudd på lojalitetsplikten og en ordrenekt som kan medføre arbeidsrettslige reaksjoner. 

  Delta oppfordrer sterkt til at du følger reiserådene fra UD og helsemyndighetene til enhver tid.
 10. I utgangspunktet har du arbeidsplikt som før.

  Dersom du er i en risikogruppe, og i åpenbar fare for å bli livstruende syk, så kan du ikke pålegges å utsette deg for denne risikoen. Det er naturlig å ha dialog med arbeidsgiver for å finne løsninger på dette.

  Dersom du har mistanke om at du er eksponert for smitte, så bør du informere arbeidsgiver.

  Hver konkret sak må vurderes for seg med utgangspunkt i hvor farlig sykdommen er for deg og dem du omgås i ditt arbeidsmiljø, og hvor stor risikoen for smitte faktisk er. Arbeidsgiver er ansvarlig for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det bør tas opp hvordan smitte kan forhindres med bruk av smittevernutstyr.

 11. Det er i utgangspunktet ikke noen særskilte rettigheter for dem som bor sammen med de som er særlig sårbare. Vi anbefaler at du tar kontakt med fastlegen for å få råd ut ifra deres konkrete situasjon og deretter arbeidsgiver. Arbeidsgiveren din bør legge til rette for hjemmekontor eller andre former for beskyttende tiltak hvis det er mulig.

 12. Foreldre har rett til omsorgspenger (sykt barn-dager) for å være hjemme med barna når barnehage og skole er stengt. Stortinget vedtok 16. mars 2020 å doble dager med omsorgspenger. Doblingen gir følgende rettigheter:

  • Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, har man 20 omsorgsdager hver per kalenderår i 2020.
  • Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, har man 30 omsorgsdager hver per kalenderår i 2020.
  • Rettigheten gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.
    
  • Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Det er presisert i Stortingets vedtak at enslige forsørgere som i dag allerede har 20 dager, vil få 40 dager.


  Merk at retten til å bruke omsorgsdager bortfaller etter åpning av barnehage/skole. Da vil omsorgsdager bare kunne brukes av medisinske grunner. Det er varslet en lav terskel for at barn med symptomer på luftveisinfeksjon bes om å være hjemme. De skal holdes hjemme til et døgn etter symptomfrihet. Hvis det påvises Korona, skal barna i isolasjon og foreldre/søsken i karantene.

  For mer informasjon, se regjeringen og NAV sine nettsider.

  Vi oppfordrer arbeidstaker og arbeidsgiver til å forsøke å finne også andre løsninger enn bruk av omsorgsdager. Ansatte som kan ha hjemmekontor, oppfordres til å finne slike løsninger i samråd med arbeidsgiver.

 13. Du hadde rett på omsorgspenger for å være hjemme med barn da barnehagen var stengt. Nå som barnehagen er åpen igjen bortfaller retten til å bruke omsorgsdager. Da vil omsorgsdager bare kunne brukes av medisinske grunner. Det er varslet en lav terskel for at barn med symptomer på luftveisinfeksjon bes om å være hjemme. De skal holdes hjemme til et døgn etter symptomfrihet. Hvis det påvises Korona, skal barna i isolasjon og foreldre/søsken i karantene.

  Retten til omsorgspenger gjelder ikke de som har en ektefelle eller partner som ikke er yrkesaktiv.

  For mer informasjon, se regjeringen og NAV sine nettsider. 

 14. Lærlinger:

  Sikres inntil videre inntekt tilsvarende lærlingelønnen.

  Selvstendig næringsdrivende og frilansere: 

  Sikres inntil videre sykepenger på 80 % oppad begrenset til 6G fra og med dag 4. Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten fra den selvstendig næringsdrivende. Dette opphører imidlertid fra 1. juni og man må ha sykemelding lege for å ha rett på sykepenger fra fjerde dag ved covid-19-relatert sykdom.

  Sikres også inntil videre rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn på lik linje med arbeidstakere, fra og med dag 4. Regjeringen har også skissert at det vil bli åpnet for akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten behovsprøving. Se her for mer informasjon om rettigheter:

  > Mer informasjon om rettigheter:

  Arbeidsavklaringspenger:

  Som følge av koronautbruddet forlenges stønadsperiodene for arbeidsavklaringspenger med seks måneder. I denne ekstraordinære situasjonen, kan det bli utfordrende for denne gruppen å skaffe arbeid innenfor stønadsperioden på seks måneder. For å ta hensyn til dette, får mottakere av arbeidsavklaringspenger som per 29. februar 2020 hadde mindre enn fire måneder igjen av stønadsperioden etter folketrygdloven § 11-17, forlenget stønadsperioden ut oktober. Det kan også utbetales ytelser fra folketrygden uten krav om medvirkning og aktivitet som ikke kan gjennomføres som følge av restriksjoner grunnet koronautbruddet. Det betyr ikke at dette automatisk skjer, men at NAV har muligheten til å la være å stille krav til medvirkning og aktivitet.  

Kontakt Deltas tillitsvalgt på din arbeidsplass

Se hvem som er tillitsvalgt på din arbeidsplass (krever innlogging)

Hvis du ikke har tillitsvalgt, kan kontakte Delta Direkte, alle hverdager kl. 08-20.

> Tlf 02125
> E-post direkte@delta.no
> Chat

Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar

{{article.displayName}}