Korona: Spørsmål og svar om yrkesskade og yrkessykdom

Korona: Spørsmål og svar om yrkesskade og yrkessykdom
Foto: Colourbox

Jeg tror jeg er smittet av korona på jobben. Bør jeg melde saken som en yrkesskade?

Det kommer stadig spørsmål knyttet til korona og yrkesskade/yrkessykdom. Delta understreker at det er viktig at skader som skjer på jobb meldes som mulige yrkesskader, i tilfelle det senere skulle oppstå komplikasjoner og du får en varig skade. Siden korona er relativt nytt og sykdomsutviklingen ukjent og varierer fra person til person, kjenner vi heller ikke til eventuelle senvirkninger av sykdommen.  

Denne artikkelen svarer på noen av spørsmålene som hittil har kommet, og ble sist oppdatert 7. juli kl. 15.48.

> Se også spørsmål og svar om andre viktige temaer på vår samleside for ofte stilte spørsmål om korona og jobb

Svar på ofte stilte spørsmål om yrkesskade/yrkessykdom

 1. Det er viktig at skader som skjer på jobb meldes som mulige yrkesskader, i tilfelle det senere skulle oppstå komplikasjoner og du får en varig skade. Siden koronaviruset er nytt og sykdomsutviklingen ukjent og varierer fra person til person, kjenner vi heller ikke til eventuelle senvirkninger av sykdommen. 

  Det er viktig at du skaffer dokumentasjon fra arbeidsgiver på at du har vært eksponert for smitte på jobb. I tillegg må du sørge for å få dokumentasjon på at du er blitt smittet, ved prøveresultater, journal fra lege/sykehus m.v. Dersom du mistenker at det er en konkret situasjon som er årsak til smitten, for eksempel brist ved verneutstyr eller at noen i jobbsammenheng har kommet for tett på eller har hostet på deg, må du beskrive dette i skademeldingen og legge ved opplysningene når sykdommen meldes til NAV og forsikringsselskapet.

 2. Etter «forskrift om yrkessykdommer og infeksjonssykdommer som likestilles med yrkesskade» punkt 1 bokstav J kan en eventuell vaksineskade som følge av koronavaksinen være en yrkesskade hvis vaksinen er tatt i forbindelse med yrket og utført etter offentlig påbud, oppfordring fra arbeidsgiver eller liknende. En eventuell vaksineskade etter koronavaksinen kan derfor være en yrkesskade. Det må vurderes konkret om vaksinen er tatt for å hindre smitte i arbeidssituasjonen. Et typisk eksempel på at vaksinen tas for å hindre smitte på jobb er for dem som jobber innen helse og omsorg. 

  Eventuell vaksineskade etter koronavaksinen kan også være en pasientskade. 

 3. Du må fylle ut en skade-/avviksmelding hos din arbeidsgiver så snart som mulig etter at smitte er påvist.

  Det er arbeidsgiver som skal melde til NAV og til forsikringsselskapet der den obligatoriske yrkesskadeforsikringen er tegnet. Dette bør gjøres så snart som mulig og senest innen ett år.

  Du bør forsikre deg om at arbeidsgiver har meldt inn.Dette bør gjøres selv om du nå kjenner deg frisk, siden vi ennå ikke kjenner til eventuelle senvirkninger av sykdommen.

  Det er viktig at du kan dokumentere hvordan du mener deg smittet, samt får en bekreftelse fra arbeidsgiver som styrker sammenhengen mellom smitten og hva du har jobbet med, enten det er pasienter, kontakt med urent materiale, væsker, defekt verneutstyr el.l. I tillegg må du få dokumentasjon på at du er blitt smittet, ved prøveresultater, journal fra lege/sykehus m.v. Dette noterer du i skademeldingen og legge ved når det meldes til NAV og forsikringsselskapet. 

 4. Reglene er primært rettet mot ansatte i helsevesenet, men vil også gjelde annen yrkesutøvelse der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor arbeidstakere lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset. Også yrker innenfor barnehage- og skolesektoren, kollektivtransport, redningsarbeid, restaurantvirksomhet med videre, vil derfor kunne omfattes av forskriften. Vilkårene nedenfor gjelder generelt.

  Koronaviruset (Covid-19) er inntatt i listen over sykdommer som likestilles med yrkessykdommer, og kan gi rett til yrkesskadeerstatning. Dette vil også få betydning for yrkesskadeforsikringsloven. Listen fremgår av Yrkessykdomsforskriften § 1. I denne bestemmelsen nevnes det en rekke ulike arbeidssteder. Det vises også til «lignende» type virksomhet. 

  Dersom du for eksempel som ansatt i en barnehage skulle få «covid-19 med alvorlige komplikasjoner,» som det står i forskriften, mener Delta at du vil ha rett til yrkesskadeerstatning, dersom vilkårene for dette for øvrig er tilstede. Hvorvidt den etterfølgende sykdommen er pådratt i yrket, må vurderes på samme måte som i andre yrkesskadesaker. Du må ha blitt smittet av koronavirus på jobben, i arbeidstiden, og den etterfølgende sykdommen må skyldes smitten av viruset. 

  Dersom det for eksempel oppdages mange smittede i barnehagen der du jobber, og du blir smittet, er det viktig å få dette dokumentert av arbeidsgiver. På denne måten vil du enklere kunne sannsynliggjøre at du har fått sykdommen i arbeid. I tillegg er det viktig at du får dokumentasjon på at du er blitt smittet, ved prøveresultater, journal fra lege/sykehus m.v. Dette noterer du i skademeldingen og legger ved når sykdommen meldes til NAV og forsikringsselskapet.  


   

Offentlig informasjon

Regjeringen har laget en oversikt over alle nasjonale tiltak som norske myndigheter har innført for å håndtere koronasituasjonen. 

I tillegg er en rekke kommunale og regionale tiltak innført. Informasjon om disse finnes på lokale myndigheters nettsider.