Korona: Spørsmål og svar om personvern

Korona: Spørsmål og svar om personvern

For å hindre potensiell smitte med koronaviruset er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare.

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten. Dette må likevel ikke skje på bekostning av arbeidstakers personvern. 

Les mer om Korona og personvern på Datatilsynets sider her.

Denne artikkelen om personvern ble sist oppdatert 6. april kl. 10.43.

Her finner du svar på spørsmål om følgende temaer:

Svar på ofte stilte spørsmål om personvern

 1. Arbeidsgiver kan ikke pålegge deg å ta vaksine. Et slikt pålegg har ikke hjemmel i arbeidsgivers styringsrett. I Norge er hovedregelen at vaksiner mot smittsomme sykdommer gis som et frivillig tilbud, men med anbefaling om å følge vaksinasjonsprogram. 

  Myndighetene kan påby vaksinering for hele eller deler av befolkningen når det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom. Det foreligger per nå ikke forslag til påbud om koronavaksinering fra myndighetenes side.

  Det å ikke ta vaksinen kan unntaksvis medføre at arbeidsgiver får et saklig behov for å omdisponere din arbeidskraft under pandemien.

  Vi viser til eget spørsmål/svar: Kan arbeidsgiver pålegge meg andre arbeidsoppgaver dersom jeg ikke ønsker å ta koronavaksinen? 

 2. Informasjon om du har tatt koronavaksine er en helseopplysning og en sensitiv personopplysning. Arbeidsgiver kan ikke kreve å få slik informasjon uten å ha et rettslig grunnlag. Arbeidsgiver må derfor for det første gjøre rede for hva det rettslige grunnlaget er. I tillegg må det være helt nødvendig for arbeidsgiver å vite dette, vurdert opp mot den jobben du utfører. I denne vurderingen er det helserisikoen for dem rundt deg hvis du ikke er koronavaksinert, som vil være sentral. Derfor kan vurderingen av om arbeidsgiver kan kreve å få slik informasjon variere internt i en virksomhet også, avhengig av de arbeidsoppgavene som er på den enkelte arbeidsplass/avdeling.

  Arbeidsgiver kan også be om ditt samtykke til å informere om du er vaksinert. Da skal det være helt frivillig for den enkelte om den ønsker å opplyse om vaksinering eller ikke.

  Videre anbefaler Delta at det kreves å få en redegjørelse for hvordan blir informasjonssikkerheten ivaretatt hvis det samles inn opplysninger om hvem som er vaksinert. Det gjelder både hvordan opplysningene lagres, hvem som har tilgang til opplysningene, og hvor lenge det lagres. 

 3. Arbeidsgivers pålegg til arbeidstakere om medisinsk testing er et kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven kapittel 9. Arbeidsgiver har plikt til å drøfte både behovet for, og gjennomføringen av kontrolltiltaket, med de tillitsvalgte før det iverksettes. Formålet med drøftelsene er å komme frem til løsninger som i størst mulig grad begrenser inngrepet i arbeidstakernes personlige forhold i forbindelse med etablering og gjennomføring av kontrolltiltak. Behovet for kontrolltiltaket skal også jevnlig vurderes. 

  Videre er reglene strenge for å iverksette og gjennomføre et slikt kontrolltiltak. Tiltaket kan kun gjennomføres «når det følger av lov eller forskrift» eller «når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse». 

  Med hjemmel i Covid-19-forskriften kan enkelte arbeidsgivere pålegge enkelte arbeidstakere testing. Arbeidstakere på fly, godstog og skip, som starter arbeidet sitt i Norge og som reiser til et område med karanteneplikt, er unntatt innreisekarantene i både arbeidstiden og fritiden i Norge så lenge de følger et strengt testregime. Dette testregimet er arbeidsgiver ansvarlig for.

  Dersom det ikke foreligger en slik særregulering, kan arbeidsgiver pålegge ansatte å ta koronatest når arbeidsgiver finner det «nødvendig for å verne liv eller helse». Nødvendighetskriteriet er ment å tolkes snevert. Det er ikke tilstrekkelig at arbeidsgivere pålegger testing av sine arbeidstakere kun med det formål å hindre koronasmitte. Pålegg om koronatest skal kun brukes når det er helt nødvendig med en koronatest. Faren må være alvorlig og fremstå som konkret, nærliggende og sannsynlig. Begrepet «liv eller helse» omfatter fare for både arbeidstakeren selv, andre arbeidstakere og tredjeperson, som for eksempel pasienter eller brukere i risikogruppen. For arbeidsgivere innen helse- og omsorg kan denne hjemmelen til å pålegge koronatest være særlig aktuell. 

  Vurderingen av om koronatest kan pålegges av arbeidsgiver må gjøres på bakgrunn av en konkret helhetsvurdering. Relevante momenter i vurderingen kan være den konkrete risikoen ved den enkelte virksomhet, de forholdsregler som er iverksatt av virksomheten, smittetrykket i regionen og virksomhetens art. For en produksjonsbedrift vil det være tvilsomt om det vil være saklig grunn til å pålegge koronatesting. For et sykehus, sykehjem eller liknende virksomheter som omgås folk i risikogruppene jevnlig vil vurderingen kunne stille seg annerledes.

  Merk også at det er forskjell på en koronatest som arbeidsgiver pålegger, kontra den som arbeidsgiver oppfordrer til, men som tas med arbeidstakers samtykke. Hvis partene i arbeidsforholdet er enige om at testing er hensiktsmessig, og arbeidstaker dermed samtykker, så er dette helt greit. 

 4. Koronatest som skjer på arbeidsgivers initiativ, enten det er ved arbeidsgivers pålegg eller med arbeidstakers samtykke, bør legges til arbeidstiden. Dersom det ikke er mulig å teste seg i arbeidstiden, vil tiden testingen tar, samt reise til og fra, være arbeidstid. Dette skal kompenseres. Delta oppfordrer til at det på den enkelte arbeidsplass søkes løsninger som er hensiktsmessige. Delta forutsetter at de tillitsvalgte involveres i dette. Delta forutsetter også at arbeidstaker ikke får økte kostnader som følge av testingen.

 5. Det er ingen generell adgang for arbeidsgiver til å pålegge bruk av munnbind. Arbeidsgiver har en plikt til å vurdere risikoen for smitte på arbeidsplassen, og skal iverksette passende tiltak for å forhindre at de ansatte blir smittet eller at de utgjør en smitterisiko. Omfanget av tiltak vil avhenge av hvilken type arbeid du skal utføre og om du har en jobb hvor du har kontakt med andre. Arbeidsgiver bør i tillegg forholde seg til de smitteforebyggende tiltak på arbeidsplassen som følger av gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

  I noen kommuner, slik som Oslo og Bergen, er det innført påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport og innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre, serveringssteder og restauranter etc.), der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand. Påbudet gjelder uavhengig av hva arbeidsgiver pålegger, men arbeidsgiver kan i tillegg gi pålegg til sine ansatte i tråd med myndigheters påbud.  

  LES OGSÅ: Delta krever at førstelinja må få gratis munnbind

 6. Ja, du er som arbeidstaker pliktig å informere arbeidsgiver om du har testet positivt for koronaviruset eller mistenker at du er smittet.  

 7. Arbeidsgiver kan ikke spørre konkret om noen i din husstand er smittet eller har utvist symptomer, men de kan spørre på generelt grunnlag for å kartlegge om arbeidstakere har vært i nærkontakt med personer som er smittet.  

 8. Myndighetene har uttalt at arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om arbeidstakere som har pasientnært arbeid, har vært eksponert for koronasmitte eller vært på utenlandsreise siste 10 dager.

  Hvis du er helsepersonell som har pasientnært arbeid, kan arbeidsgiver spørre om du i løpet av de siste 10 dagene har hatt besøk i ditt hjem fra karantenepliktige land. Du bør på forhånd ta dette opp med arbeidsgiver, slik at det kan tas nødvendige forholdsregler for å unngå økt risiko for overføring av smitte. Har du ikke gitt beskjed på forhånd bør du uansett snarest varsle arbeidsgiver om besøket for å vurdere eventuell risiko og tiltak.