Korona: Spørsmål og svar om midlertidig ansattelse og stillingsutvidelse

Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Er reglene for midlertidig ansettelse de samme? Kan jeg kreve utvidet stilling etter 1 år dersom korona gjør at jeg får færre eller ingen vakter?

Det er mange spørsmål som melder seg i forbindelse med korona. Dersom du er midlertidig ansatt eller søker stillingsutvidelse, så finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene her. 

Legg merke til at vi har tilsvarende artikler med spørsmål og svar på disse temaene. 

Svar på ofte stilte spørsmål om midlertidig ansettelse og stillingsutvidelse

 1. Ja. Det vil være lovlig å midlertidig ansette helsepersonell som brukes som vikar som følge av smitteutbrudd. Det er også lovlig å ansette vikarer for ansatte som er fraværende på grunn av sykdom, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav b).

  Dersom det blir økt behov for ansatte på jobb eller i beredskap som følge av fare for smitte eller et smitteutbrudd, vil det gi adgang til lovlig midlertidig ansettelse med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav a) om arbeidets karakter. Det er et vilkår at arbeidsoppgavene har et tidsbegrenset preg og skiller seg fra det som ellers løpende utføres hos arbeidsgiver, eller det er markert økt arbeidsmengde som gir arbeidsgiver midlertidig behov for mer arbeidskraft.

 2. Kravet til at du må ha hatt «sammenhengende» ansettelse innebærer at ansettelsesforholdet ikke skal være uavbrutt. Et avbrudd, det vil si pause mellom vakter, betyr ikke at du automatisk mister retten til fast stilling. Mindre avbrudd mellom to midlertidige ansettelsesforhold må derimot kunne tolereres. Dersom du har arbeidet sammenhengende før og etter et avbrudd vil det ikke ha betydning for kravet til sammenhengende ansettelse. Hvis meningen er å opprettholde arbeidsforholdet etter avbruddet, vil det være gode grunner til å hevde at du ikke har et avbrudd av betydning. 

  Dersom avbruddet blir langvarig må det gjøres en totalvurdering. Rettspraksis har lagt til grunn at avbrudd på opptil 16 uker i noen tilfeller ikke har betydning for retten til fast ansettelse etter3/4-årsregelen. Det må uansett gjøres en konkret vurdering av om kravet til «sammenhengende ansettelse» er oppfylt.

 3. Dersom du er deltidsansatt og jobber ekstra i en periode på 12 måneder kan du få rett til utvidet stilling. Det forutsetter at du har jobbet jevnlig i 12 måneders-perioden. Vurderingen gjøres når du når 12 måneder. Det skal gjøres en skjønnsmessig vurdering av om du har jobbet jevnlig. Det er ikke fastsatt en grense for hva som avbryter jevnligheten, men uttalt at det går en grense når vaktene er fordelt sporadisk i perioden. Vaktene må ikke være jevnt fordelt – men minimum en vakt hver måned. For de som arbeider i en stor fast stilling og tar ekstravakter, vil det kunne tillates større spredning mellom ekstravaktene. Dette gjelder også under pandemien.

  Hvis du har jobbet jevnlig i mer enn ett år, kan arbeidsgiver anføre at det ikke lengre er behov for merarbeidet under henvisning til koronautbruddet og eksempelvis nedgang i virksomhetens totale arbeidsmengde. Det må vurderes konkret om arbeidsgivers argumentasjon står seg og du bør kontakte din tillitsvalgte eller ditt regionkontor i denne situasjonen. 

 4. For vikarer som er ansatt som tilkallingsvikar vil det være en betalingsplikt for allerede avtalte vakter. Dette har vi skrevet mer om i et annet spørsmål/svar.

  For vikariater som er inngått for en lengre periode må det foretas en konkret vurdering etter de ordinære oppsigelsesreglene. En arbeidsavtale som vikar er en forpliktende arbeidsavtale for et bestemt tidsrom for å erstatte en medarbeider som er midlertidig fraværende. Dette behovet faller bort fordi arbeidsplassen stenges. Det vil kunne være saklig grunnlag å gå til oppsigelse så lenge det foretas en vurdering etter arbeidsmiljøloven § 15-7 (2). 

  I de tilfeller det er inngått vikaravtale og du ikke har tiltrådt stillingen vil det være en viss mulighet for å heve arbeidsavtalen.