Korona: Spørsmål og svar om ferie

Kan arbeidsgiver avlyse eller endre på min fastsatte ferie? Har jeg krav på erstatning dersom arbeidsgiver avlyser eller endrer ferien min? Hva er mine rettigheter dersom jeg blir satt i karantene under ferie?

Sommerferien nærmer seg, og kanskje er du blant de som forsøker å planlegge den nå. Andre har kanskje gjort det lenge før korona-pandemien slo til. 

Det er uansett mange spørsmål knyttet til hva som skjer med ferien din i den spesielle situasjonen vi er nå. Denne artikkelen svarer på en del av dem og ble sist oppdatert 30. april kl 09.55.

Se også spørsmål og svar om:

Svar på ofte stilte spørsmål om ferie og korona

 1. Arbeidsgiver kan avlyse eller endre din fastsatte ferie dersom dette er nødvendig på grunn av «uforutsette hendinger» som medfører «vesentlige driftsproblemer», og det ikke kan skaffes stedfortreder, jf. ferieloven § 6 nr. 3 (1). Merk at Koronasituasjonen i seg selv ikke er en uforutsett hendelse, men at situasjonen etter en konkret vurdering kan utløse en slik uforutsett hendelse. Eksempelvis dersom et område i landet som ikke har hatt smitte plutselig får en hel del, slik at helsepersonellet trengs på kort varsel.

  Arbeidsgiver plikter å drøfte en eventuell endring av ferien før beslutning fattes. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgte i drøftingen. Arbeidstaker kan være berettiget til erstatning for merutgifter som følge av omlegging av ferien

 2. Arbeidstaker kan kreve erstatning for utgifter arbeidstaker ikke får refundert, samt for merkostnader, som følger av arbeidsgivers avlysning, endring eller omlegging av ferien. Forutsetningen er at utgiftene kan dokumenteres. Det er viktig at arbeidstaker orienterer arbeidsgiver om hvilke utgifter som vil påløpe ved en avlysning eller endring av ferien under drøftingene. Ellers kan arbeidstaker kun kreve dekket de utgiftene som fremstår som nærliggende følge av omleggingen. Vilkårene for endring av allerede fastsatt ferie er strenge, og det må foretas en konkret vurdering av om vilkårene er oppfylte. Behovet for bemanning vil kunne tilsi avlysning eller endring av ferien, men det er også viktig å minne partene om at denne situasjonen vil kunne pågå over lengre tid, og at arbeidstakers behov for hvile og rekreasjon også vil være nødvendig for å tåle ekstrabelastninger som vil kunne komme.

  Det er ikke noe i veien for at du og arbeidsgiver inngår avtale om å utsette ferien. Ved en slik avtale er det ikke gitt at du kan kreve erstatning for merutgifter fra arbeidsgiver og dette bør i så fall være en del av avtalen. Alternativt kan du undersøke med ditt reiseforsikringsselskap om dine rettigheter ved avlysning eller endring av fastsatt ferie.

 3. I utgangspunktet regulerer ikke ferieloven en slik situasjon knyttet til uforutsette hendelser på din side. Slik omlegging av planlagt ferie bør avtales med arbeidsgiver og det bør foreligge gode argumenter for at man får slik avtale.

 4. Dersom arbeidsgiver ønsker å fastsette ferie på annen måte enn vanlig på grunn av den nåværende situasjonen, gjelder ferielovens alminnelige regler. Du har krav på at 3 uker skal tas mellom 1. juni og 30. september. Arbeidsgiver som ensidig fastsetter ferien skal som utgangspunkt varsle deg om når ferien skal tas ut senest 2 måneder før ferien tar til.  Arbeidstakere med rett til ekstraferie (over 60 år) har rett til å bestemme uttaket selv, samlet eller en eller flere dager om gangen hvis ikke noe annet er avtalt med arbeidsgiver. Bestemmer du selv når du skal ta ut senioruka, må du varsle arbeidsgiver innen 2 uker.

 5. Helsepersonell som har måttet avlyse utenlandsreiser, kan søke Helfo om å få dekket utgiftene sine.

  I perioden 12. mars til 7. mai var det forbudt for helsepersonell som driver pasientbehandling å dra til utlandet. 

  Helsepersonell som var omfattet av forbudet, har rett til å få dekket utgifter til transport, hotell eller leie av annet oppholdssted. Helsepersonellets ektefelle, partner, samboer og barn vil også få dekket disse utgiftene. Andre typer utgifter dekkes ikke.

  Retten til å få dekket utgiftene gjelder kun utenlandsreiser som ikke kunne gjennomføres fra 12. mars 2020 til 7. mai. Retten gjelder bare reiser som ble bestilt før 12. mars 2020. Forbudet gjelder ikke reiser i Norge. Utgifter til reiser innenlands dekkes derfor ikke.

  Kravet rettes mot arbeidsgiver dersom du er ansatt i offentlig virksomhet. Dersom du er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i privat virksomhet, skal du rette krav om dekning til HELFO.

  Se regjeringen.no

 6. Helseberedskapsloven ble satt i kraft fra og med fredag 6. mars, og fullmaktene etter denne loven ble delegert til Helsedirektoratet.

  Loven sier at helsepersonell i kommunal-, fylkeskommunal- og statlig sektor pålegges å stille seg til disposisjon dersom behovet for bistand er tilstrekkelig. Dersom Helsedirektoratet benytter seg av fullmaktene etter loven, vil det kunne foreligge hjemmel i lov til å nekte arbeidstakers reiser på fritiden.

 7. Dette skal vurderes på lik linje som sykdom under ferieavvikling. Hvis du er syk, vil du ha rett til å få det samme antall feriedager utsatt til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes raskest mulig etter at du er tilbake på jobb.

 8. Arbeidsgiver må kunne utbetale feriepengene når du skal avvikle ferie. 
  Feriepenger er penger som du har tjent opp i fjor og som utbetales i år. Dersom arbeidsgiveren din har problemer med å betale ut feriepengene, kan den søke lån gjennom den statlige garantiordningen for lån fra finansforetak. Der garanterer staten for 90 prosent av lånebeløpet, og bedriftene vil kunne få lånt midler til å dekke feriepengene.

  På generelt grunnlag vil vi advare mot å inngå avtaler om betalingsutsettelse av feriepenger. Et minstevilkår for å inngå slike avtaler må være at bedriften forplikter seg til å utbetale feriepenger og vil søke lån fra den statlige lånegarantien som er etablert.

  Dersom arbeidsgiver ikke betaler ut feriepenger til sine ansatte, vil arbeidstakerne kunne begjære virksomheten konkurs, og dermed få dekket sine feriepengekrav gjennom lønnsgarantiordningen. Ta kontakt med tillitsvalgt eller Delta hvis du opplever at arbeidsgiver signaliserer at den vil ha problemer med å betale lønn eller feriepenger.

 9. Du får ikke dagpenger når du avvikler ferie og du må gi beskjed til NAV om at du har ferie. Du har krav på å få utbetalt feriepenger som du har opptjent i fjor og disse skal utbetales uten skattetrekk, fordi skattetrekket skjedde i fjor.

  Etter ferieloven har du krav på å få utbetalt feriepenger i stedet for lønn når du har ferie. Feriepenger skal de utbetales siste vanlige lønningsdag før ferie, men du kan også kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til. De fleste arbeidsgivere utbetaler feriepenger i juni i stedet for lønn. Dette er imidlertid ikke hovedregelen etter ferieloven, men ordningen blir akseptert fordi den er praktisk. Hvis du skal avvikle ferie under permittering, foreslår vi at du går i dialog med arbeidsgiver om hvordan feriepengeutbetalingen håndteres, siden dette ikke er normalsituasjonen

Kontakt Deltas tillitsvalgt på din arbeidsplass

Se hvem som er tillitsvalgt på din arbeidsplass (krever innlogging)

Hvis du ikke har tillitsvalgt, kan kontakte Delta Direkte, alle hverdager kl. 08-20.

> Tlf 02125
> E-post direkte@delta.no
> Chat

Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar

{{article.displayName}}