Ingen endringer i ferieloven som følge av korona

Ferieloven er fleksibel nok til å møte de spesielle utfordringene med ferieavvikling i år
Ferieloven er fleksibel nok til å møte de spesielle utfordringene med ferieavvikling i år Foto: Scanpix

Ferieloven er fleksibel nok til å møte de spesielle utfordringene med ferieavvikling i år, slår arbeids- og sosialdepartementet slår fast. Det blir dermed ingen tilpasninger til ferieloven som følge av koronautbruddet.

Arbeidsgiverorganisasjonene har bedt om endringer i ferieloven på grunn av koronautbruddet. Arbeids- og sosialdepartementet har vurdert innspillene som er kommet fra både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, og har i et brev til YS konkludert med at ferieloven er fleksibel nok til å møte årets utfordringer. Departementet legger derfor ikke opp til lovendring, men oppfordrer partene til dialog og å inngå de avtaler om unntak som de finner nødvendig.

Unntaksavtaler

Før påske forsøkte KS å få til avtale med arbeidstakerorganisasjonene for å kunne fravike ferielovens bestemmelser.

YS og Delta har vært kritiske til behovet for å inngå generelle avtaler om å fravike lovens utgangspunkt på vegne av alle de ansatte i et tariffområde. Vi mener ferieloven gir tilstrekkelig rom for arbeidsgivere til å organisere driften gjennom å bli enig med de ansatte. Avtaler om å endre ferieavviklingen må være balanserte og inngås frivillig.

Svar på ofte stilte spørsmål om ferie og korona

 1. For å ha rett til utsatt ferie, stiller ferieloven et krav om arbeidsuførhet. 

  Ved påvist korona eller mistanke om smitte, er det opplagt at dette medfører arbeidsuførhet.

  For dem som er i karantene som nærkontakt og liknende, uten symptomer, er det ikke like opplagt. Karantene likestilles likevel trolig med arbeidsuførhet og gir trolig rett til utsatt ferie, dersom det ikke er mulig å utføre arbeid hjemmefra. Hvis det er mulig med arbeid hjemmefra, bør arbeidsgiver og arbeidstaker søke en praktisk løsning for begge parter.

  Merk at utgangspunktet for karantene er omvendt for dem som bevisst har brutt myndighetenes reiseråd og dermed kommer i innreisekarantene. Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for vurderingen. Hvis myndighetene frarådet reise til det aktuelle området på utreisetidspunktet, og du skal i innreisekarantene, har du ikke rett til sykepenger og er i ferielovens forstand heller ikke å regne som «arbeidsufør». Hvis myndighetenes råd endrer seg mens du er utenlands, er vi tilbake i situasjonen som omtales i avsnittet over.

  Hvis du kommer i karantene og vil utsette ferien, skal kravet og legeerklæringen fremsettes senest siste arbeidsdag du skal ha før ferien. Hvis du blir syk i ferien, må kravet og legeerklæringen etter ferieloven fremsettes når arbeidet gjenopptas, men under en pandemi vil det være ryddig å varsle så snart som mulig. Dette blir spesielt viktig dersom det er mulig med arbeid hjemmefra. 

 2. Vi viser til vårt spørsmål og svar under permitteringsbolken, «Får jeg feriepenger av dagpengene jeg har mottatt?» 
  Klikk her.

 3. Etter ferieloven har du krav på å få utbetalt feriepenger i stedet for lønn når du har ferie. Du har krav på å få utbetalt feriepenger som du har opptjent i fjor og disse skal utbetales uten skattetrekk, fordi skattetrekket skjedde i fjor. Feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferie, men du kan også kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til. De fleste arbeidsgivere utbetaler feriepenger i juni i stedet for lønn. Dette er imidlertid ikke hovedregelen etter ferieloven, men ordningen blir akseptert fordi den er praktisk. Vi foreslår at du går i dialog med arbeidsgiver om hvordan feriepengeutbetalingen håndteres.

  Hvis du er permittert og skal avvikle ferie, må du gi beskjed til NAV på meldekortet om dette. Vi viser til eget spørsmål svar om rettigheter til feriepenger/dagpenger fra NAV for de permitterte.

 4. Arbeidsgiver kan avlyse eller endre din fastsatte ferie dersom dette er nødvendig på grunn av «uforutsette hendinger» som medfører «vesentlige driftsproblemer», og det ikke kan skaffes stedfortreder, jf. ferieloven § 6 nr. 3 (1). Merk at Koronasituasjonen i seg selv ikke er en uforutsett hendelse, men at situasjonen etter en konkret vurdering kan utløse en slik uforutsett hendelse. Eksempelvis dersom et område i landet som ikke har hatt smitte plutselig får en hel del, slik at helsepersonellet trengs på kort varsel. 

  Arbeidsgiver plikter å drøfte en eventuell endring av ferien før beslutning fattes. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgte i drøftingen. Arbeidstaker kan være berettiget til erstatning for merutgifter som følge av omlegging av ferien.

  Jo lengre tid som har gått siden det ble kjent at korona kunne skape store konsekvenser, dess mer skal det til for at virksomheter kan påberope at korona har skapt en uforutsett hendelse. 

 5. Du kan kreve erstatning for utgifter du ikke får refundert, samt for merkostnader, som følger av arbeidsgivers avlysning, endring eller omlegging av ferien. Forutsetningen er at utgiftene kan dokumenteres. Det er viktig at du orienterer arbeidsgiver om hvilke utgifter som vil påløpe ved en avlysning eller endring av ferien under drøftingene. Ellers kan du kun kreve dekket de utgiftene som fremstår som nærliggende følge av omleggingen.

  Vilkårene for endring av allerede fastsatt ferie er strenge, og det må foretas en konkret vurdering av om vilkårene er oppfylte. Behovet for bemanning vil kunne tilsi avlysning eller endring av ferien, men det er også viktig å minne partene om at denne situasjonen vil kunne pågå over lengre tid, og at arbeidstakernes behov for hvile og rekreasjon også vil være nødvendig for å tåle ekstrabelastninger som vil kunne komme. 

  Det er ikke noe i veien for at du og arbeidsgiver inngår avtale om å utsette ferien. Ved en slik avtale er det ikke gitt at du kan kreve erstatning for merutgifter fra arbeidsgiver og dette bør i så fall være en del av avtalen. Alternativt kan du undersøke med ditt reiseforsikringsselskap om dine rettigheter ved avlysning eller endring av fastsatt ferie. 

 6. Dersom arbeidsgiver ønsker å fastsette ferie på annen måte enn vanlig på grunn av den nåværende situasjonen, gjelder ferielovens alminnelige regler. Du har krav på at 3 uker skal tas mellom 1. juni og 30. september. Arbeidsgiver som ensidig fastsetter ferien skal som utgangspunkt varsle deg om når ferien skal tas ut senest 2 måneder før ferien tar til.  Arbeidstakere med rett til ekstraferie (de som blir 60 år i løpet av 2021) har rett til å bestemme uttaket selv, samlet eller en eller flere dager om gangen hvis ikke noe annet er avtalt med arbeidsgiver. Bestemmer du selv når du skal ta ut senioruka, må du varsle arbeidsgiver innen 2 uker.

 7. Det er arbeidsgivers ansvar at ferie avvikles i løpet av året og arbeidsgiver bør være aktiv i ferieplanleggingen.

  Hvis du ligger an til å ha feriedager til gode, kan du avtale med arbeidsgiver at inntil 12 virkedager (2 uker) overføres til neste år.

  Hvis du ikke får slik avtale, så vil du fortsatt ha rett til å overføre samtlige feriedager til neste år. Dette fordi arbeidsgiver da bryter ferielovens bestemmelser ved å ikke sørge for at du har avviklet ferien i løpet av året. Jo nærmere slutten av året du kommer uten at arbeidsgiver planlegger ferie, dess riktigere blir det at ferie overføres og ikke bes avviklet. Arbeidsgiver som ensidig fastsetter ferie skal i utgangspunktet varsle deg om uttak senest 2 måneder før ferien tar til.

  Det beste er uansett at du og arbeidsgiver har dialog om og planer for ferieavviklingen, samt hva som skal overføres og hva som skal tas i år. 

 8. Helseberedskapsloven angir at helsepersonell i kommunal-, fylkeskommunal- og statlig sektor pålegges å stille seg til disposisjon dersom behovet for bistand er tilstrekkelig. Dersom Helsedirektoratet benytter seg av fullmaktene etter loven, vil det kunne foreligge hjemmel i lov til å nekte arbeidstakers reiser på fritiden. 

  LES OGSÅ: Skjerpede råd for deg som jobber i helsevesenet etter utenlandsreise.

 9. Arbeidsgiver må kunne utbetale feriepengene når du skal avvikle ferie. Feriepenger er penger som du har tjent opp i fjor og som utbetales i år. Dersom arbeidsgiveren din har problemer med å betale ut feriepengene, kan den søke lån gjennom den statlige garantiordningen for lån fra finansforetak. Der garanterer staten for 90 prosent av lånebeløpet, og bedriftene vil kunne få lånt midler til å dekke feriepengene. Garantiordningen gjelder for lån innvilget innen utgangen av 30. juni 2021.

  På generelt grunnlag vil vi advare mot å inngå avtaler om betalingsutsettelse av feriepenger. Et minstevilkår for å inngå slike avtaler må være at bedriften forplikter seg til å utbetale feriepenger og vil søke lån fra den statlige lånegarantien som er etablert. 

  Dersom arbeidsgiver ikke betaler ut feriepenger til sine ansatte, vil arbeidstakerne kunne begjære virksomheten konkurs, og dermed få dekket sine feriepengekrav gjennom lønnsgarantiordningen. Ta kontakt med tillitsvalgt eller Delta hvis du opplever at arbeidsgiver signaliserer at den vil ha problemer med å betale lønn eller feriepenger. 

 10. Arbeidsgivere kan i kraft av sin styringsrett i utgangspunktet ikke nekte deg å reise utenlands i din ferie og på din fritid. Vi befinner oss imidlertid i en pandemi og det kan følge av myndighetenes råd at du skal i karantene ved hjemkomst.

  Vårt råd er at du søker dialog med din arbeidsgiver før utenlandsreiser, for å få kartlagt hvordan det eventuelt kan løses at du må i karantene ved hjemkomst når du egentlig skulle tilbake på jobb. 

  Sjansen er større for at du finner gode løsninger med arbeidsgiver for bruk av ekstra ferie, hjemmekontor, avspasering eller ulønnet permisjon i den etterfølgende karanteneperioden, dersom du har snakket med arbeidsgiver i forkant.

  Delta oppfordrer uansett sterkt til at du følger reiserådene fra UD og helsemyndighetene til enhver tid.

  Grensen er for tiden i praksis stengt. Vi viser til egne spørsmål og svar om innreisekarantene, samt for dem som bor utenfor Norge men jobber her. 

 11. Myndighetene har uttalt at arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om arbeidstakere som har pasientnært arbeid, har vært eksponert for koronasmitte eller vært på utenlandsreise siste 10 dager.

  Hvis du er helsepersonell og har pasientnært arbeid i jobben din, kan arbeidsgiver spørre deg om du har vært i utlandet i løpet av de siste 10 dager.