En annerledes sommerferie som følge av koronautbruddet: Dette er dine rettigheter

En annerledes sommerferie som følge av koronautbruddet: Dette er dine rettigheter

Kan arbeidsgiver avlyse min fastsatte ferie? Hvordan fastsettes ferie framover? Vi svarer deg på de viktigste spørsmålene om koronakrisen og ferie.

Ferieplanene dine er trolig ganske annerledes enn det du tenkte tidligere i år. Det samme kan gjelde arbeidsgivers planer for gjennomføring av ferien.

Ferieloven og bestemmelsene i denne gjelder i år også. Arbeidsgiverorganisasjonen ba om endringer i loven på grunn av koronautbruddet, noe YS og Delta var kritiske til.

Myndighetene slo på sin side fast at ferieloven er fleksibel nok til å møte de spesielle utfordringene vi har i år.  

Dine rettigheter og plikter etter ferieloven er de samme som før.

Dersom arbeidsgiveren din vil endre på avtalt ferie, skal dette drøftes med deg først. Og du har også muligheter til å kreve erstatning. I slike tilfeller kan det være lurt å få hjelp av tillitsvalgt eller ta kontakt med Delta Direkte for råd.

Du kan lese mer om dine rettigheter til ferie under "spørsmål og svar".

Svar på ofte stilte spørsmål om ferie og korona

 1. Arbeidsgivere kan i kraft av sin styringsrett i utgangspunktet ikke nekte deg å reise utenlands i din ferie og på din fritid. Vi befinner oss imidlertid i en pandemi og det kan følge av myndighetenes råd at du skal i karantene ved hjemkomst:

  • Hvis du i sommer reiste til et område som var «grønt» på utreisetidspunktet, men som i løpet av reisen har blitt «rødt» eller «gult», kan du både ha rett til sykepenger og arbeidsgiver kan være villig til å finne løsninger for arbeid hjemmefra.
  • Hvis du derimot reiste til et «rødt» område, eller senere i sommer da utenlandsreiser igjen ble generelt frarådet og områder definert også som «gule», så vil du kunne nektes sykepenger og du kan ikke belage deg på at arbeidsgiver vil tilrettelegge for deg.

  Vårt råd er at du søker dialog med din arbeidsgiver før utenlandsreiser, for å få kartlagt hvordan det eventuelt kan løses at du må i karantene ved hjemkomst når du egentlig skulle tilbake på jobb. 
  Sjansen er større for at du finner gode løsninger med arbeidsgiver for bruk av ekstra ferie, hjemmekontor, avspasering eller ulønnet permisjon i den etterfølgende karanteneperioden, dersom du har snakket med arbeidsgiver i forkant. 

  Delta oppfordrer uansett sterkt til at du følger reiserådene fra UD og helsemyndighetene til enhver tid.

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Rådet gjelder fram til 1.oktober.  

 2. Arbeidsgiver kan avlyse eller endre din fastsatte ferie dersom dette er nødvendig på grunn av «uforutsette hendinger» som medfører «vesentlige driftsproblemer», og det ikke kan skaffes stedfortreder, jf. ferieloven § 6 nr. 3 (1). Merk at Koronasituasjonen i seg selv ikke er en uforutsett hendelse, men at situasjonen etter en konkret vurdering kan utløse en slik uforutsett hendelse. Eksempelvis dersom et område i landet som ikke har hatt smitte plutselig får en hel del, slik at helsepersonellet trengs på kort varsel. 

  Arbeidsgiver plikter å drøfte en eventuell endring av ferien før beslutning fattes. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgte i drøftingen. Arbeidstaker kan være berettiget til erstatning for merutgifter som følge av omlegging av ferien.

  Jo lengre tid som har gått siden det ble kjent at korona kunne skape store konsekvenser, dess mer skal det til for at virksomheter kan påberope at korona har skapt en uforutsett hendelse. 

 3. Dette skal vurderes på lik linje som sykdom under ferieavvikling. Hvis du er syk, vil du ha rett til å få det samme antall feriedager utsatt til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og leveres arbeidsgiver raskest mulig etter at du er tilbake på jobb. 

  Dersom du ikke er syk, men må i karantene, stiller dette seg annerledes. Vurderer du å reise et sted som utløser eller står i fare for å utløse karanteneplikt når du kommer tilbake, er vårt råd at du søker dialog med arbeidsgiver før reisen. Da kan du få avklart om du kan jobbe hjemmefra under karantenen, eller om du gis anledning til å avvikle ferie i karantenen. Har du ikke mer ferie til gode kan du spørre om å få ta ut neste års ferie eller få ulønnet permisjon. 

  Hvis området du besøker endres fra grønt til rødt mens du er der og du dermed pålegges karantene når du kommer til Norge på dager du skulle vært på jobb, må du avklare med arbeidsgiver om du kan jobbe hjemmefra eller avvikle ferie i karanteneperioden. 

 4. Du kan kreve erstatning for utgifter du ikke får refundert, samt for merkostnader, som følger av arbeidsgivers avlysning, endring eller omlegging av ferien. Forutsetningen er at utgiftene kan dokumenteres. Det er viktig at du orienterer arbeidsgiver om hvilke utgifter som vil påløpe ved en avlysning eller endring av ferien under drøftingene. Ellers kan du kun kreve dekket de utgiftene som fremstår som nærliggende følge av omleggingen. Vilkårene for endring av allerede fastsatt ferie er strenge, og det må foretas en konkret vurdering av om vilkårene er oppfylte. Behovet for bemanning vil kunne tilsi avlysning eller endring av ferien, men det er også viktig å minne partene om at denne situasjonen vil kunne pågå over lengre tid, og at arbeidstakernes behov for hvile og rekreasjon også vil være nødvendig for å tåle ekstrabelastninger som vil kunne komme. 

  Det er ikke noe i veien for at du og arbeidsgiver inngår avtale om å utsette ferien. Ved en slik avtale er det ikke gitt at du kan kreve erstatning for merutgifter fra arbeidsgiver og dette bør i så fall være en del av avtalen. Alternativt kan du undersøke med ditt reiseforsikringsselskap om dine rettigheter ved avlysning eller endring av fastsatt ferie. 

 5. I utgangspunktet regulerer ikke ferieloven en slik situasjon knyttet til uforutsette hendelser på din side. Slik omlegging av planlagt ferie bør avtales med arbeidsgiver og det bør foreligge gode argumenter for at man får slik avtale. Det må påregnes at arbeidsgivere legger opp til så normale sommerferieavviklinger som mulig, selv om det ikke er like enkelt å legge ferieplaner i år.

 6. Dersom arbeidsgiver ønsker å fastsette ferie på annen måte enn vanlig på grunn av den nåværende situasjonen, gjelder ferielovens alminnelige regler. Du har krav på at 3 uker skal tas mellom 1. juni og 30. september. Arbeidsgiver som ensidig fastsetter ferien skal som utgangspunkt varsle deg om når ferien skal tas ut senest 2 måneder før ferien tar til.  Arbeidstakere med rett til ekstraferie (over 60 år) har rett til å bestemme uttaket selv, samlet eller en eller flere dager om gangen hvis ikke noe annet er avtalt med arbeidsgiver. Bestemmer du selv når du skal ta ut senioruka, må du varsle arbeidsgiver innen 2 uker.

 7. I perioden 12. mars til 7. mai var det forbudt for helsepersonell som driver pasientbehandling å dra til utlandet. Helsepersonell som måtte avlyse utenlandsreiser, kan søke Helfo om å få dekket utgiftene sine. Helsepersonell som var omfattet av forbudet, har rett til å få dekket utgifter til transport, hotell eller leie av annet oppholdssted. Helsepersonellets ektefelle, partner, samboer og barn vil også få dekket disse utgiftene. Andre typer utgifter dekkes ikke.

  Retten til å få dekket utgiftene gjelder kun utenlandsreiser som ikke kunne gjennomføres fra 12. mars 2020 til 7. mai. Retten gjelder bare reiser som ble bestilt før 12. mars 2020. Forbudet gjelder ikke reiser i Norge. Utgifter til reiser innenlands dekkes derfor ikke. 

  Kravet rettes mot arbeidsgiver dersom du er ansatt i offentlig virksomhet. Dersom du er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i privat virksomhet, skal du rette krav om dekning til HELFO. 

  Se mer her. 

 8. Helseberedskapsloven angir at helsepersonell i kommunal-, fylkeskommunal- og statlig sektor pålegges å stille seg til disposisjon dersom behovet for bistand er tilstrekkelig. Dersom Helsedirektoratet benytter seg av fullmaktene etter loven, vil det kunne foreligge hjemmel i lov til å nekte arbeidstakers reiser på fritiden. 

  LES OGSÅ: Skjerpede råd for deg som jobber i helsevesenet etter utenlandsreise.

 9. Arbeidsgiver må kunne utbetale feriepengene når du skal avvikle ferie.  
  Feriepenger er penger som du har tjent opp i fjor og som utbetales i år. Dersom arbeidsgiveren din har problemer med å betale ut feriepengene, kan den søke lån gjennom den statlige garantiordningen for lån fra finansforetak. Der garanterer staten for 90 prosent av lånebeløpet, og bedriftene vil kunne få lånt midler til å dekke feriepengene. 

  På generelt grunnlag vil vi advare mot å inngå avtaler om betalingsutsettelse av feriepenger. Et minstevilkår for å inngå slike avtaler må være at bedriften forplikter seg til å utbetale feriepenger og vil søke lån fra den statlige lånegarantien som er etablert. 

  Dersom arbeidsgiver ikke betaler ut feriepenger til sine ansatte, vil arbeidstakerne kunne begjære virksomheten konkurs, og dermed få dekket sine feriepengekrav gjennom lønnsgarantiordningen. Ta kontakt med tillitsvalgt eller Delta hvis du opplever at arbeidsgiver signaliserer at den vil ha problemer med å betale lønn eller feriepenger. 

 10. Du får ikke dagpenger når du avvikler ferie og du må gi beskjed til NAV om at du har ferie. Du har krav på å få utbetalt feriepenger som du har opptjent i fjor og disse skal utbetales uten skattetrekk, fordi skattetrekket skjedde i fjor.

  Etter ferieloven har du krav på å få utbetalt feriepenger i stedet for lønn når du har ferie. Feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferie, men du kan også kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til. De fleste arbeidsgivere utbetaler feriepenger i juni i stedet for lønn. Dette er imidlertid ikke hovedregelen etter ferieloven, men ordningen blir akseptert fordi den er praktisk. Hvis du skal avvikle ferie under permittering, foreslår vi at du går i dialog med arbeidsgiver om hvordan feriepengeutbetalingen håndteres, siden dette ikke er normalsituasjonen. 

Svar på ofte stilte generelle spørsmål om ferie

 1. Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. En virkedag er alle dager som ikke er søndag eller en helg- eller høytidsdag. En uke har derfor 6 virkedager. Totalt blir dette 4 uker og 1 dag.

  Din arbeidsgiver har plikt til å sørge for at du som arbeidstaker avvikler ferie.

  De aller fleste har imidlertid 5 ukers ferie, dvs. 30 virkedager. Dette gjelder deg som er ansatt i offentlig sektor, og vanlig i privat sektor også. Den ekstra ferien er bestemt i tariffavtalen, eller ligger i arbeidsavtalen for de som ikke har tariffavtale på sin arbeidsplass. Om ikke dette er avtalt i noen av disse, har din arbeidsgiver ikke plikt til å gi deg mer ferie enn 4 uker og 1 dag.

 2. Du kan kreve at ferie som omfatter 18 virkedager (3 uker) gis i hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Dette gjelder ikke for deg som tiltrer etter 15 august i ferieåret.

  Det mest vanlige er å avvikle 3 eller 4 uker sommerferie. Din arbeidsgiver kan imidlertid ikke nekte å la deg få 3 uker sammenhengende hvis du ønsker det. Om du ønsker 4 uker eller mer sammenhengende, er dette opp til din arbeidsgiver å bestemme.

 3. Da kan du kreve å få ferien utsatt til senere i ferieåret. Dette må du gjøre senest siste arbeidsdag før du skulle hatt ferie. Retten til ny ferie gjelder bare ved din egen sykdom og ikke ved barns sykdom.

  Det er opp til deg selv å kreve å få ferien utsatt. Setter du ikke fram noe slikt krav overfor arbeidsgiver, må ferien anses for avviklet selv om du er syk. Det er du selv som må velge mellom å utsette hele ferien eller ta ferie selv om du er syk.

  For å kunne utsette ferien må du være helt arbeidsufør, det vil si 100 prosent sykemeldt. Det kreves også at du legger frem dokumentasjon i form av legeattest/sykmelding.

 4. Du kan kreve tilsvarende antall feriedager senere i ferieåret dersom du blir syk i løpet av ferien. På samme måte som sykdom før ferien, kreves det at du er 100 prosent sykemeldt for å få erstattet ferie.

  Du må legge fram kravet når du er tilbake i jobb og dokumentere dette med sykemelding. Dette betyr nødvendigvis ikke første dag etter ferien, men snarest mulig.

 5. Du som jobber i en turnus med gjennomsnittsberegning, vil ha varierende antall arbeidsdager de enkelte ukene. Det gjør at det totale antallet arbeidsdager i ferieperioden kan være ulikt alt ettersom hvilke uker i turnusen man har ferie. Dette gjør at en kan komme «godt ut» eller «dårlig ut» i forhold til antall arbeidsdager som ligger i perioden.

  Det er ingen formel på hvordan en regner ut dette, men her må man vise godt skjønn. Kommer du «dårlig ut» i hovedferien, bør restferien legges slik at du kommer «bedre ut». Det vil si at restferien legges på en uke som inneholder flere arbeidsdager.

  Det er viktig å huske på retten til fem uker selv om du har kommet «godt ut» i hovedferieperioden. Det er ikke noe som heter at man har «brukt opp» ferien og dermed ikke får den siste ferieuken. Da må imidlertid restferien legges til en uke med færre arbeidsdager.

 6. Feriefritiden for deltidsstillinger er det samme antall virkedager som for heltidsstillinger. Det skal ikke foretas noen matematisk beregning av feriefritiden i forhold til stillingsstørrelse.

  Alle ansatte uansett stillingsstørrelse har krav på samme antall dager feriefritid etter ferieloven/tariffavtalen. Forskjellen er at for dem med deltidsstilling inneholder ukene færre arbeidsdager.

 7. Som arbeidstaker har du plikt til å ta ferie. Din arbeidsgiver har ansvar for at du faktisk avvikler ferien.

  Det ligger med andre ord innenfor din arbeidsgivers styringsrett å pålegge deg å avvikle ferie.

  Unntaket er når du ikke har opparbeidet deg feriepenger fra året før. Da kan du motsette deg å ta ut mer ferie enn hva feriepengene dekker. Dette må du i så fall gi beskjed om til din arbeidsgiver.

 8. Nei. Tidligere var det mulig å få utbetalt for lovfestet ferie (4 uker og 1 dag) som ikke var tatt ut i ferieåret. Dette er ikke lenger lov. Ikke avviklet ferie skal i slike tilfeller automatisk overføres til påfølgende år.

  Det kan være forskjellige grunner til at ferien blir automatisk overført. De vanligste er sykdom eller fødselspermisjon.

 9. Før ferie fastsettes, skal den drøftes med deg eller din tillitsvalgte og varsles i rimelig tid.
  Dette gjelder ikke bare hovedferien, men også restferien og den avtalefestede ferien. Dermed kan ikke arbeidsgiver brått og uten forvarsel pålegge deg å avvikle den resterende ferie. Her finnes det unntak, men det kreves særlig gode grunner for et slikt pålegg.

 10. Ferieloven gir rett til feriepenger fra arbeidsgiver med minst 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget.

  Dette gjelder for deg som har 25 virkedager ferie, det vil si 4 uker og 1 dag. Er du over 60 år med og har rett til en ekstrauke, økes prosentsatsen til 12,5 prosent.

  De aller fleste av Deltas medlemmer er ansatt i offentlig sektor eller har tariffavtaler som gir rett til 30 virkedager ferie (5 uker).

  Prosentsatsen for utbetaling av feriepenger er da 12 prosent av feriepengegrunnlaget. Er du over 60 år og har den 6. ferieuke, er prosentsatsen 14,3 prosent.

Delta Live om ferierettigheter

Hør våre eksperter snakke om ferierettigheter og svare på spørsmål. Sendt live fra lokalet til Delta Direkte 13. mai 2020 kl 11.30-12.

Hva sier ferieloven om fastsettelse av ferien?

 • Arbeidsgiveren skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiveren tiden for ferien innenfor de grenser som følger av ferielovens §§ 7-9.
 • Arbeidstakeren kan kreve å få informasjon om feriefastsettingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.
 • Tiden for ferieperioden kan endres av arbeidsgiveren hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som skaper vesentlige driftsproblemer, og det samtidig ikke kan skaffes vikar for arbeidstakeren.
 • Arbeidsgiveren skal på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstakeren, som har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen. 
 • Arbeidstakeren kan kreve at hovedferien på tre uker gis i perioden 1. juni – 30. september. 
 • Det kan inngås skriftlig avtale om overføring av inntil to ukers ferie til det påfølgende året. Overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales.

Kilde: YS