AVYO går inn i Delta

Lederne i Delta og AVYO, fra venstre: Nestleder i Delta Trond Ellefsen, forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, forbundsleder i AVYO, Øyvind H. Randmæl og nestleder i AVYO, Liv Dragsten.
Lederne i Delta og AVYO, fra venstre: Nestleder i Delta Trond Ellefsen, forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, forbundsleder i AVYO, Øyvind H. Randmæl og nestleder i AVYO, Liv Dragsten. Foto: Margarethe Standberg

AVYO går fra 30. april 2020 inn i Delta, som en selvstendig organisasjon. Begge forbundene har nå fattet vedtak om dette.

Denne uken har både AVYO og Delta hatt sine besluttende møter. Et ekstraordinært landsmøte i AVYO 12. mars fattet et enstemmig vedtak om å gå inn i Delta som en selvstendig organisasjon.

Deltas hovedstyre var samlet fredag 13. mars og fattet sitt vedtak.

- Dette har vi stor tro på

- Dette er en gledens dag. Delta får tilført solid kompetanse med AVYO, og bredde innenfor statlig sektor. I Delta ser man fram til å få mange nye kompetente medlemmer, tillitsvalgte og ansatte med på laget, sier forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen.

- Vi gjør dette for å dra nytte av hverandres kompetanse til det beste for alle medlemmene. AVYO har spisskompetanse på NAV, og solid kompetanse på det statlige lov- og avtaleverket, mens Delta er sterk på det kommunale lov- og avtaleverket, sier Deltas forbundsleder.

- Vi er glade for at Delta nå vil styrke seg i statlig sektor, sier nestleder i Delta, Trond Ellefsen.

- Dette har vi stor tro på, er det felles budskapet fra ledelsen i Delta og AVYO.

AVYO blir en selvstendig organisasjon i Delta

Vedtaket som er fattet i Delta og AVYO innebærer at AVYO viderefører status som selvstendig rettssubjekt, og blir en selvstendig organisasjon i Delta.  AVYO viderefører også opptaksområdet i henhold til dagens vedtekter, inklusive Helfo og tegnspråktolker.

AVYO skal gå inn som selvstendig organisasjon i Delta fra og med 30. april 2020 og med en prøveperiode på et år fra og med samme dato.

- Jeg er glad for at vi har fattet en beslutning som gjør at AVYO kan ivareta både kommunale og statlige medlemmer fullt ut. Vi har gjennomført en grundig og god prosess, sier AVYOs leder Øyvind H. Randmæl.

AVYO og Delta skal sammen tilby medlemmer og tillitsvalgte oppfølging og et tjenestetilbud som er like godt eller bedre enn det AVYO og Delta allerede har for sine medlemmer.

- Dette  innebærer at AVYO beholder sin nærhet til medlemmer og tillitsvalgte på alle nivå, sier AVYOs leder.

Tillitsvalgt-samarbeid lokalt

Fra 30. april 2020 vil medlemmene i AVYO også være medlemmer i Delta. Deltas medlemmer i NAV beholder sine valgte tillitsvalgte på arbeidsplass og i kommunen. AVYOs tillitsvalgte blir nå også tillitsvalgte i Delta.

Hovedtillitsvalgte, i AVYO og Delta, vil samarbeide tettere enn før. Der det er mange kommunale AVYO-medlemmer, vil det kunne øke Deltas frikjøp lokalt. Nå åpner det seg muligheter for at flere ansatte på samme arbeidsplass kan gå sammen om flere felles saker.

Avtalen mellom Delta og AVYO

tar utgangspunkt i at:

  • AVYO viderefører status som selvstendig rettssubjekt og selvstendig organisasjon i Delta. AVYO viderefører opptaksområde i henhold til dagens vedtekter, inklusive HELFO og tolker.
  • AVYO og Delta skal sammen tilby medlemmer og tillitsvalgte oppfølging og et tjenestetilbud som minst er likeverdig med det AVYO og Delta i dag tilbyr sine medlemmer. På mange områder skal tjenestetilbudet styrkes.
  • Det er en prøveperiode på ett år for å løpende evaluere samarbeidet.

AVYO og Delta

  • AVYO og Delta er begge forbund i YS som organiserer ansatte ved NAV-kontorer.
  • AVYO organiserer ansatte i NAV og i Helfo, samt frilanstolker for døve og døvblinde
  • Delta er det største forbundet i YS og organiserer NAV-ansatte hovedsakelig gjennom Administrasjon og ledelse i Delta – en yrkesorganisasjon for ledere og administrativt ansatte i offentlig tjenesteyting.