Ledere og medarbeidere blir stadig stilt overfor endringer som får betydning for organisasjonens struktur, kultur og arbeidsprosesser.

Deltas tillitsvalgte er ofte viktige aktører i slike prosesser. Du kan nå bedre din kompetanse på temaene endring og endringsledelse, gjennom et studie ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studiet "Endringsledelse" inngår som ett av de valgfrie emnene i Deltas årsenhet for tillitsvalgte.

Målgruppe

 • Delta-tillitsvalgte på øverste nivå i virksomheten
 • Yrkes- og bransjeorganisasjonsledere
 • Ved ledige plasser kan det åpnes for andre søkere (se også punktet om pris nedenfor).

Opptakskrav 

Minimumskravene for opptak er generell studiekompetanse. Søkere kan også vurderes ut fra realkompetanse, dersom tilstrekkelige forkunnskaper og/eller erfaringer kan dokumenteres.

Individuell vurdering

Alle søkere blir vurdert og prioritert individuelt, i samarbeid med Deltas regionkontorer. 

Kort om studiet

Studiet gir et overblikk over ulike sider ved endringer både i forhold til innhold og prosess. Det legges vekt på å utvikle operative og analytiske perspektiver på endringsledelse og henter sine eksempler både fra privat og offentlig virksomhet.

 • Drivkrefter for endring
 • Endringens innhold, omfang og prosess
 • Konteksten for endring
 • Bruk av endringsstrategier
 • Endringskynisme - kjennetegn, forklaringsmodeller og tiltak
 • Hvordan «oversette» endringer
 • Fremgangsmåter og verktøy i en endringsprosess
 • Håndtering av multiple endringer
 • Verktøy for å utvikle langsiktig endringskapasitet

NB! Se vedlagte emneplan for mer om læringsutbytte, læringsaktiviteter, litteratur og annen nyttig informasjon!

Hva skjer i studietiden?

Samling: 27.-30. september 2016
Innlevering av obligatorisk oppgave: Innen fredag 21. oktober 2016
Hjemmeeksamen: 18.-21. november 2016

Studiested og hotell

Undervisningen foregår på Høgskolen i Sørøst-Norge - Campus Drammen

Studentene overnatter på Comfort Hotel Union Brygge, som ligger vegg i vegg med høgskolen.

Pris 

 • Gratis for Delta-tillitsvalgte på øverste nivå i virksomheten og yrkes- og bransjeorganisasjonsledere som oppfyller bestemte kriterier (se nedenfor).  
 • Kr 11.000,- for øvrige Delta-medlemmer
 • Kr 15.000,- for ikke-medlemmer

I tillegg til studieprisen påløper utgifter til litteratur, studentbevis og semesteravgift på kr 785,-. 

Kriterier for dekking av studie-utgifter

Delta dekker studieavgift, hotell m/ frokost, samt reiseutgifter etter billigste måte for deltakere som oppfyller følgende kriterier:

 • Er tillitsvalgte på øverste nivå i virksomheten, eller er yrkes- og bransjeorganisasjonsledere
 • Har gjennomført Deltas grunnutdanning eller tilsvarende
 • Er villig til fortsatt å stille seg til Deltas disposisjon

Delta dekker ikke kostgodtgjørelse i forbindelse med reise og opphold, eller eventuell tapt arbeidsfortjeneste. Studentene må dessuten selv betale for pensumlitteratur, semesteravgift (kr 785,-) og utgifter til studentbevis.

Stipend

Som medlem i Delta kan du søke om stipend til etter- og videreutdanning. Se delta.no for retningslinjer, formål og forutsetninger for å få stipend.

Kontakt

Høgskolen i Sørøst-Norge
Inger Lise Nes: Inger.Lise.Nes@hbv.no / tel: 31 00 94 03 / mob: 401 06 252

Delta
Kjell Norgård: kjell.norgard@delta.no / mob: 986 91 352